Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 25 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.11.2021.JB

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia  25  listopada 2021 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735.) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Przemysława Dąbrowskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,
w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola – Sępólno Krajeńskie – Rogoźno (ul. Kościuszki)
z ul. Odrodzenia i ul. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie”.

 

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu

na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

- przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,

- w nawiasach podano numery działek po podziale,

- w nawiasach pogrubioną czcionką zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.

 

  1. Numery działek zajmowanych w całości pod inwestycję:

Powiat: Sępoleński

Jednostka ewidencyjna 041302_4 Sępólno Krajeńskie - M

Obręb 0004 Sępólno Kraj. 4: 15/1; 16/3; 16/4.

 

  1. Numery działek pod inwestycję podlegające podziałom:

Powiat: Sępoleński

Jednostka ewidencyjna 041302_4 Sępólno Krajeńskie - M

Obręb 0001 Sępólno Kraj. 1: 585 (585/1); 628/5 (628/9); 628/6 (628/11)

Obręb 0002 Sępólno Kraj. 2: 74/2 (74/3);

Obręb 0004 Sępólno Kraj. 4: 15/5 (15/6);

 

  1. Numery działek, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości
    dla realizacji inwestycji:

Powiat: Sępoleński

Jednostka ewidencyjna 041302_4 Sępólno Krajeńskie - M

Obręb 0001 Sępólno Kraj. 1: 585 (585/2); 628/5 (628/10); 628/6 (628/12); 

Obręb 0002 Sępólno Kraj. 2: 74/2 (74/4);

 

  1. Działki przewidziane na realizację inwestycji, dla których uzyskano oświadczenie
    o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

Powiat: Sępoleński

Jednostka ewidencyjna 041302_4 Sępólno Krajeńskie - M

Obręb 0001 Sępólno Kraj. 1: 628/5 (628/10); 628/6 (628/12);

Obręb 0004 Sępólno Kraj. 4: 1/1; 1/3;

 

  1. Numery działek obejmujących tereny kolejowe:

Powiat: Sępoleński

Jednostka ewidencyjna 041302_4 Sępólno Krajeńskie - M

Obręb 0002 Sępólno Kraj. 2: 9/4; 74/1;

 

Jednocześnie informuję, że:

- zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna,

- z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113b na XI piętrze (tel. 52 349 74 14) w dniach pracy Urzędu, w godz. 10.00 - 14.00 wyłącznie po uzgodnieniu terminu, oraz składać ewentualne wnioski, uwagi
lub zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, a także
w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi oraz w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów,

- zgodnie z art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia,

- niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.

 

Znak sprawy: WIR.V.7820.11.2021.JB

 

 

 

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa