Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze z dnia 23.11.2021 na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegatura Urzędu w Toruniu

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
starszego inspektora wojewódzkiego
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości

Delegatura Urzędu w Toruniu

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres Urzędu:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Toruń

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Delegatura Urzędu w Toruniu

ul. S. Moniuszki 15/21

87-100 Toruń

 

Główne obowiązki:

 • prowadzenie postępowań w drugiej instancji i przygotowywanie projektów właściwych rozstrzygnięć
  w zakresie odwołań od decyzji starostów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej dotyczących zwrotów i odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ograniczenia sposobu korzystania w celu realizacji ustawowych obowiązków Wojewody
 • prowadzenie postępowań w pierwszej instancji i przygotowywanie projektów właściwych rozstrzygnięć
  w zakresie postępowań w przedmiocie potwierdzania prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, postępowań w przedmiocie potwierdzenia przejścia
  z mocy prawa własności nieruchomości na rzecz kościelnych osób prawnych oraz postępowań dotyczących stwierdzania nieważności decyzji w celu realizacji ustawowych obowiązków Wojewody
 • przygotowywanie projektów zarządzeń Wojewody w przedmiocie wyrażania zgody, po rozpatrzeniu właściwego wniosku starosty, na dokonanie danej czynności dotyczącej nieruchomości Skarbu Państwa
  w celu realizacji ustawowych obowiązków Wojewody w zakresie nadzoru nad gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa
 • przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie spraw pozostających w zakresie zadań wydziału w celu w celu realizacji ustawowych obowiązków Wojewody
 • udział w czynnościach kontrolnych nad działalnością starostów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w celu realizacji ustawowych obowiązków Wojewody w zakresie kontroli nad gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa
 • opracowywanie projektów informacji, sprawozdań i analiz w zakresie prowadzonych spraw na potrzeby Wojewody oraz na wniosek zainteresowanych jednostek w celu zapewnienia płynnej sprawozdawczości
 • przygotowywanie dokumentów oraz przeprowadzanie oględzin nieruchomości w terenie w celu ustalenia stanu faktycznego nieruchomości
 • przygotowywanie dokumentów i prowadzenie rozpraw administracyjnych jeśli wymaga tego specyfika zagadnienia w celu wyjaśnienia sprawy oraz uzgodnienia interesów stron

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, zagrożenie korupcją, wykonywanie zadań również w terenie podczas oględzin nieruchomości.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w pokoju biurowym (budynek nieposiadający windy, toaleta nieprzystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.     

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

n i e z b ę d n e

 

wykształcenie: wyższe

pozostałe wymagania niezbędne:

 • 2 lata doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustaw: o gospodarce  nieruchomościami; ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej; ustawy
  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;; Kodeks postępowania   administracyjnego; o służbie cywilnej oraz znajomość rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność redagowania pism urzędowych
 • umiejętność obsługi programów komputerowych w tym pakietu MS Office
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • myślenie analityczne; - podejmowanie decyzji i odpowiedzialność; odporność na stres; dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów; efektywna komunikacja

wymagania dodatkowe:

- wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne

- znajomość przepisów ustaw: o dostępie do informacji  publicznej, o kontroli w administracji rządowej

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/CV
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość)
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem
  za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dla kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzająca wymagania dodatkowe w zakresie wykształcenia

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:

 

od 23 listopada 2021 r. do 3 grudnia 2021 r.


na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój  nr 4
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem:
„starszy inspektor wojewódzki WSPN Delegatura w Toruniu”

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą
  przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem
 • usunięcia danych
 • przeniesienia danych
 • ograniczenie przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru
w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów
oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.

 

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

 

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie
lub e-mailem o ich terminie.