Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 17 listopada 2021 r. WIR.I.7840.9.2.2021.MO (D)

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 17 listopada 2021 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 i 4 oraz art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836 j. t.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 16 listopada 2021 r. na rzecz inwestora:

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie,

Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy,

reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Michała Potyrałę,

decyzji nr 82/2021 o pozwoleniu na budowę obejmującej zadanie pn.:

„Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=1000 Nm3/h wraz z zasilaniem elektroenergetycznym, instalacją elektroenergetyczną, oświetleniową, AKPiA, uziemienia, odgromową, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na dz. nr  1211/5, 1211/6, 713/2 AM2 obręb nr 0009 Piła, jednostka ewidencyjna Gostycyn w ramach budowy gazociągu Dworzysko – Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.”,

na działkach nr ewid.: 1211/5 (nr KW – BY1T/00004174/2), 1211/6 (nr KW – BY1T/00004174/2), 713/2 (nr KW – BY1T/00027160/8) AR 2 obręb nr 0009 Piła, jednostka ewidencyjna Gostycyn.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wg zasad określonych na  stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa, bądź uzyskać informacje pod nr telefonu 52 349 74 91 (w godz. od 11:00 do 14:00) lub mailowo (e-mail: molszak@bydgoszcz.uw.gov.pl).  

Obwieszczenie zostało zamieszczone w urzędzie wojewódzkim i urzędzie gminy właściwym ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych urzędu tej gminy oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o jej wydaniu. Skuteczne doręczenie decyzji następuje z dniem obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

          Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

             Zygmunt Borkowski

       Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

 

WIR.I.7840.9.2.2021.MO (D)