Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 18 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.15.2021.MT

  1.  

                                 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia   18  listopada 2021 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.) zwana dalej specustawą drogową oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, reprezentowanego przez Przemysława Dąbrowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na budowie zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej
w Żołędowie”.

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu

na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

- przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,

- w nawiasach podano pogrubioną czcionką numer działki po podziale, niezbędny dla realizacji inwestycji.

  1. Numery działek pod inwestycję podlegające podziałom:

Powiat Bydgoski: Jednostka ewidencyjna 040306_2 - Osielsko, obręb 0013 Żołędowo: 163/1(163/3).

  1. Działki przewidziane na realizację inwestycji, dla których uzyskano oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

Jednocześnie informuję, że:

- zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 specustawy drogowej, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem
 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana
z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna,

- z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113b na XI piętrze (tel. 52 349 76 61), w dniach pracy Urzędu, w godz. 9.00 - 14.00 wyłącznie
 po uzgodnieniu telefonicznym,
oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia
w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane
do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi oraz w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów,

- zgodnie z art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia,

- niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.

Znak sprawy: WIR.V.7820.15.2021.MT                                                                                         

                                                                                     Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

                                                                                           Agnieszka Waszak

Kierownik Oddziału Budownictwa Specjalnego     
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa