Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 29 października 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 29 października 2021 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.) zwanej dalej specustawa drogową, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwanej dalej k.p.a. oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)

zawiadamiam,

że dnia 29 października 2021 r. została wydana decyzja nr 6/2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5
na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego
i wielkopolskiego z podziałem na 2 części; Część 2 – Kontynuacja projektu i budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku od węzła „Dworzysko” (bez węzła) do węzła „Aleksandrowo”
(z węzłem) o długości 22,4 km, w zakresie węzła Gruczno, usytuowanej na działkach ewidencyjnych o numerach:

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu

na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

  • przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,
  • w nawiasach podano numery działek po podziale,
  • w nawiasach pogrubioną czcionką zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.

Jednostka ewidencyjna 041409_5 Świecie

  1. Numery działek objętych inwestycją:

Powiat: świecki

Obręb 0008 Gruczno: 3383/3 (682, 3383/4), 467/16 (467/19, 467/20), 467/18 (467/21, 467/22), 459/9 (459/14, 459/15), 459/11 (459/16, 459/17), 459/5 (459/12, 459/13), 460/3 (460/6, 460/7), 461/2 (461/3, 461/4, 461/5), 188/8 (188/9, 188/10), 194/17 (194/20, 194/21).

  1. Numery działek, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości
    dla realizacji inwestycji:

Powiat: świecki

Obręb 0008 Gruczno: 194/17 (194/21), 459/9 (459/15), 467/18 (467/22).

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony postępowania zakończonego wydaniem w/w decyzji mogą zapoznać się z jej treścią w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, ul. Jagiellońska 3, budynek B, piętro XI, pokój 112 (tel. 52 349 74 19) w dniach pracy Urzędu, w godz. 10.00 - 14.00 wyłącznie po uzgodnieniu terminu.

Treść decyzji zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakładce Ogłoszenia /Obwieszczenia (https://bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/7/strona-glowna-bip.html) od dnia 3 listopada 2021 r.

Od decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 specustawy drogowej, w związku z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń
i na stronach BIP: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i Urzędu Gminy w Świeciu.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo
do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa
do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.

Znak sprawy: WIR.V.7820.17.2020.AW

PDFdecyzja 6 2021.pdf (417,60KB)
 

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa