Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

Artykuł 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) stanowi, że terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów.

Wojewoda jest organem administracji rządowej w województwie. Zgodnie z delegacją wynikającą z aktów wyższego rzędu może on wydawać, w granicach swoich kompetencji, normatywne akty prawne (akty prawa miejscowego), a także akty prawne nie zawierające przepisów powszechnie obowiązujących. Wojewoda wydaje akty prawne w formie rozporządzeń (wykonawczych lub porządkowych) i zarządzeń.

Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego przez Wojewodę określa ustawa z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206.) . Zgodnie z ww. przepisami akty prawa miejscowego stanowione przez Wojewodę na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, posiadają powszechnie obowiązującą moc prawną na obszarze całego województwa, bądź jego oznaczonej części.

Szczególną kategorię aktów normatywnych Wojewody stanowią rozporządzenia porządkowe, które mogą zostać wydane wyłącznie w przypadku łącznego zaistnienia dwóch sprecyzowanych ustawowo przesłanek, tj. gdy :

  1. rozporządzenie obejmuje zakres nieuregulowany w ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących,
  2. jego ustanowienie jest niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia oraz do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Rozporządzenia porządkowe mogą przewidywać za naruszenie ich przepisów kary grzywny wymierzane na zasadach i trybie określonych w prawie o wykroczeniach. Rozporządzenie porządkowe wojewoda przekazuje niezwłocznie Prezesowi Rady Ministrów, marszałkowi województwa, starostom, prezydentom miast, burmistrzom i wójtom, na których terenie rozporządzenie ma być stosowane.

Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego (warunkującego ich wejście w życie, czyli uzyskanie mocy obowiązującej) oraz wydawania wojewódzkiego dziennika urzędowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.).

Ponadto szczegółowe zasady i tryb stanowienia oraz rejestracji aktów prawnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego określają przepisy rozdziału 9 (§ 46-53) Regulaminu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy ustalonego zarządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 69/2008 z dnia 31 marca 2008 r.

Prawo występowania z wnioskiem o wydanie aktu prawnego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego przysługuje Wicewojewodzie, Dyrektorowi Generalnemu Urzędu, Pełnomocnikom Wojewody, dyrektorom wydziałów oraz kierownikom jednostek organizacyjnych wchodzących w skład rządowej administracji w województwie. Projekty aktów prawnych, wraz z uzasadnieniem sporządzonym na osobnej karcie, przygotowują dyrektorzy wydziałów, Pełnomocnicy Wojewody i kierownicy jednostek organizacyjnych wchodzących w skład rządowej administracji w województwie, stosownie do właściwości rzeczowej. Projekt aktu prawnego winien być sporządzony z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908) oraz parafowany przez wnioskodawcę.

Dyrektorzy wydziałów i kierownicy jednostek organizacyjnych wchodzących w skład rządowej administracji w województwie projektowane akty prawne opiniują lub uzgadniają z Wicewojewodą, jeżeli dotyczą one problematyki przez nich nadzorowanej oraz z Dyrektorem Generalnym Urzędu, dyrektorami właściwych rzeczowo wydziałów. Jeżeli przepisy szczególne tak stanowią podlegają one również uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, organizacjami społeczno - zawodowymi, właściwym ministrem lub innymi organami i jednostkami. Każdy projekt aktu prawnego opiniowany jest przez radcę prawnego Biura Radców Prawnych. Biuro Radców Prawnych po zaopiniowaniu aktu prawnego pod względem formalno-prawnym, przedkłada go Wojewodzie do podpisu. Podpisane akty prawne podlegają wpisowi do właściwych rejestrów prowadzonych przez Biuro Radców Prawnych. Projektodawca aktu prawnego podlegającego publikacji jest zobowiązany złożyć oddzielny egzemplarz tego aktu (oryginał zaopatrzony w pieczęć urzędową umieszczoną obok podpisu organu) do redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego celem jego ogłoszenia.