Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Znak sprawy: WIR.V.7820.14.2019.JB

 Informacja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)

 

Wojewoda Kujawsko – Pomorski

 

podaje do publicznej wiadomości treść decyzji o zmianie ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr 12/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. (znak: WIR.7820.63.2016.JB) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego
i wielkopolskiego z podziałem na 4 części: Cześć 3 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Białe Błota (bez węzła) do węzła Szubin (bez węzłem) o długości około 9,7 km”, którą w części uchylono i zmieniono ostateczną decyzją Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 12 marca 2018 r., znak: DLI.3.6621.61.2017.ML.14, w związku z istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego (w ustalonych liniach rozgraniczających teren), której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Treść decyzji została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakładce Ogłoszenia /Obwieszczenia (https://bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/7/strona-glowna-bip.html) od dnia 22 września 2021 r.
tj. od dnia publikacji obwieszczenia o wydaniu wspominanej decyzji
w bip.bydgoszcz.uw.gov.pl.

 

Znak sprawy: WIR.V.7820.14.2019.JB

 

 

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

                                                                                                       /dokument podpisany elektronicznie/