Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 29 września 2021 r. WIR.I.7840.9.2.2021.MO (Z)

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 29 września 2021 r.

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 1b i 1c w związku z art. 15 ust. 4 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1866 ze zm.),

 

podaję do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Michała Potyrałę, w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=1000 Nm3/h wraz z zasilaniem elektroenergetycznym, instalacją elektroenergetyczną, oświetleniową, AKPiA, uziemienia, odgromową, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na dz. nr  1211/5, 1211/6, 713/2 AM2 obręb nr 0009 Piła, jednostka ewidencyjna Gostycyn w ramach budowy gazociągu Dworzysko – Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.”, na działkach nr ewid.: 1211/5 (nr KW – BY1T/00004174/2), 1211/6 (nr KW – BY1T/00004174/2), 713/2 (nr KW – BY1T/00027160/8) AR 2 obręb nr 0009 Piła, jednostka ewidencyjna Gostycyn.

Z aktami sprawy można zapoznać się wg zasad określonych na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa bądź uzyskać informacje pod nr telefonu 52 349 74 91 (w godz. od 11:00 do 14:00) lub mailowo (e-mail: molszak@bydgoszcz.uw.gov.pl), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej https://bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/ oraz na tablicach ogłoszeń: Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Gostycyn oraz w gazecie o zasięgu ogólnopolskim.

Zgodnie z art. 8 ust. 1b ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, informuję, iż w przypadku gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia, nastąpi:

  1. zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu,
  2. przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu

- nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Niedokonanie takiego zgłoszenia i prowadzenie postępowania przez tut. organ bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.

 

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski

Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

 

WIR.I.7840.9.2.2021.MO (Z)