Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 27 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.25.2021.ML

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

    z dnia 27 września 2021 r.

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej „K.p.a.”,

 

zawiadamia się,

 

że dnia 27 września 2021 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, decyzję Nr 36/2021 znak: WIR.II.746.1.25.2021.ML, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, polegającej na zmianie sposobu funkcjonowania z budynku szkoleniowego na biurowo-sztabowy oraz przebudowie istniejącego budynku nr 3, budowie infrastruktury technicznej w postaci instalacji zewnętrznych i przyłączy, agregatów prądotwórczych oraz podziemnego zbiornika przeciwpożarowego dla zadania
nr 11795 „Przebudowa budynku nr 3 ze zmianą sposobu użytkowania ze szkoleniowego
na biurowo-sztabowy w kompleksie przy ul. Jagiełły w Grudziądzu na potrzeby 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej”, na działkach nr ewid. 1/38, obręb 0005 Grudziądz,
oraz nr 20/2 i 21/2, obręb 0006 Grudziądz, gmina Grudziądz Miasto.

Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym - tel. 52 349-74-97 lub 52 349-74-00 lub drogą elektroniczną - adres: , zgodnie z nowymi zasadami obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, zamieszczonymi na stronie internetowej
tut. Urzędu.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju i Technologii w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
w terminie czternastu dni od dnia dokonania ogłoszenia poprzez obwieszczenie niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę
i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające
to żądanie.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

 

Znak sprawy:

WIR.II.746.1.25.2021.ML               

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa