Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Zdrowia

 

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor wojewódzki

w Wydziale Zdrowia Kujawsko-Pomorskim Centrum Zdrowia Publicznego

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Ks. S. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz

 

Główne obowiązki:

 • sprawdzanie pod względem formalno-prawnym i potwierdzanie elektronicznie na platformie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, przyjętych wniosków o rozpoczęcie specjalizacji złożonych przez lekarzy i lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów oraz osób z wyższym wykształceniem w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
 • przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów oraz osób z wyższym wykształceniem
  w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji, w tym dokonywanie obliczeń wyniku postępowania kwalifikacyjnego w trybie zwykłym i konkursowym
 • realizowanie zdań związanych z powoływaniem, funkcjonowaniem i odwoływaniem konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia, w tym przygotowywanie projektów umów cywilno-prawnych zawieranych z konsultantami, przyjmowanie i przekazywanie Ministrowi Zdrowiaoświadczeń konsultantów, weryfikowanie rachunków składanych przez konsultantów
 • sporządzanie dokumentacji szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów oraz osób z wyższym wykształceniem w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji, w tym skierowań do jednostek akredytowanych, kart szkolenia specjalizacyjnego oraz indeksów wykonanych zabiegów i procedur medycznych
 • prowadzenie rejestrów, w systemie ewidencyjno-informatycznym, lekarzy i lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów oraz osób z wyższym wykształceniem w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia odbywających specjalizacje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
 • obsługiwanie Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych celem bieżącego monitorowania przebiegu szkolenia specjalizacyjnego kadr medycznych
 • weryfikacja dokumentów osób, które zakończyły szkolenie specjalizacyjne i wnioskują
  o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej, jest to praca z dokumentami
a także z systemami informatycznymi, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na VI piętrze w pokoju biurowym w budynku B, wejście
od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 w Bydgoszczy.

Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba
K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy
z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e:

wykształcenie: wyższe

pozostałe wymagania niezbędne:

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w ochronie zdrowia
 • znajomość przepisów Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz aktów wykonawczych na jej podstawie
 • znajomość przepisów Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej i przepisów wykonawczych
 • znajomość przepisów Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty
 • znajomość przepisów aktów wykonawczych w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów, uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia
 • znajomość przepisów Ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • umiejętność obsługi programów komputerowych w tym pakietu MS Office
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • myślenie kreatywne, myślenie analityczne
 • efektywna komunikacja
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność

d o d a t k o w e:

 • wykształcenie: wyższe na kierunku zdrowie publiczne
 • znajomość przepisów Ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/CV
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj)
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody
  na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dla kandydatek/kandydatów,
  którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się
  w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:
od dnia 24 września 2021 roku do dnia 4 października 2021 roku
na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój 4
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

z dopiskiem:
inspektor wojewódzki WZ III.3 - 1 etat

 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat  przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych  nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą
  przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem
 • usunięcia danych
 • przeniesienia danych
 • ograniczenie przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru
w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów
oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.