Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 23 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.3.2021.EP

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 23 września 2021 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Świnoujściu

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz art. 38 pkt 4 lit. za) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1866 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o inwestycjach w zakresie terminalu”, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”zawiadamiam, że dnia 23 września 2021 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą
w Tarnowie, reprezentowanej przez Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy decyzję
Nr 3/20201, znak: WIR.II.747.2.3.2021.EP o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia do Zakładu Produkcyjnego CIECH Soda Polska S.A.
w Inowrocławiu”, w zakresie skutków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
o inwestycjach w zakresie terminalu, tj. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w powiecie inowrocławskim, gminie Inowrocław, obrębie ewidencyjnym Tupadły_1, oznaczonych według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej jako działki
nr ewid.:

195/1 (KW BY1I/00014429/8), 182/2 (KW BY1I/00006250/3), 177 (KW BY1I/00002718/4),

111 (KW BY1I/00002718/4), 109 (KW BY1I/00002718/4).

Niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu (art. 34 ust. 1 w związku
z art. 39 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu).

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia na nich budowy inwestycji w zakresie terminalu, a także prac związanych z rozbiórką, przebudową, zmianą sposobu użytkowania, utrzymaniem, eksploatacją, użytkowaniem, remontami oraz usuwaniem awarii, zostanie ograniczony, za odszkodowaniem, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia w szczególności na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów
i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do założenia, przeprowadzenia oraz korzystania z tych przewodów i urządzeń.

Na wniosek inwestora ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa
w ust. 1, następuje również na czas określony (art. 24 ust. 1b ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu).

Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu stanowi podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości
(art. 14 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu). Ograniczenie sposobu korzystania
z nieruchomości, o którym mowa w art. 24 ust. 1, w przypadku ustanowienia go na czas określony, wygasa z upływem okresu określonego w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie terminalu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8b ww. ustawy. Wojewoda Kujawsko-Pomorski występuje z wnioskiem o wykreślenie tego ograniczenia z księgi wieczystej.

Stosownie do treści art. 12 ust. 1 (zdanie drugie) ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu, właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją
o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne. 

Z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, po uprzednim zgłoszeniu do organu stosownego żądania:

  • drogą pocztową na adres: Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,ul. Jagiellońska 3, 85 – 950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
  • drogą elektroniczną na adres: ;
  • telefonicznie - nrtelefonu 52 34 97 400;
  • e-PUAP.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
COVID-19, obowiązują nowe zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii
za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

stronie albo w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane (art. 34 ust. 2). Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 34 ust. 3 ustawy o inwestycjach
w zakresie terminalu).

Stosownie do art. 49 § 2  K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji
w zakresie sieci przesyłowej na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Inowrocław, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

 

Znak sprawy:

WIR.II.747.2.3.2021.EP