Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie o naborze na stanowisko – dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy  
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
dyspozytor medyczny 

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania  Kryzysowego

 

 

Miejsce wykonywania pracy:

Dyspozytornia medyczna w Toruniu.

 

Liczba stanowisk: 2 (w tym 1 stanowisko na ½ etatu)

 

Główne obowiązki:

Wykonywanie w ramach stosunku pracy zadań określonych w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a w szczególności:

 • przyjmowanie zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach, ustalanie priorytetów
  i niezwłoczne dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia
 • przekazywanie niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy
 • przekazywanie kierującemu akcją medyczną niezbędnych informacji ułatwiających prowadzenie medycznych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia
 • zbieranie aktualnych informacji o dostępnych w rejonie operacyjnym jednostkach systemu
  i ich gotowości oraz przekazywanie tych informacji wojewódzkiemu koordynatorowi ratownictwa medycznego
 • zbieranie i archiwizowanie bieżących informacji o zdarzeniach i prowadzonych medycznych czynnościach ratunkowych
 • powiadamianie o zdarzeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych lub, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia, centrów urazowych lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych
  dla ratownictwa medycznego
 • powiadamianie o zdarzeniu jednostek współpracujących z systemem, jeżeli wymaga
  tego sytuacja na miejscu zdarzenia
 • współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Umowa o pracę (pierwsza umowa na czas określony 1 rok).

Równoważny czas pracy w systemie dwuzmianowym.

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

wykształcenie:

 • wymagane dla pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego

doświadczenie zawodowe:

 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego
  lub w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala posiadającego oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chorób wewnętrznych,
  oddział chirurgii ogólnej oraz oddział ortopedii lub ortopedii i traumatologii

pozostałe wymagania niezbędne:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • wyrokiem za  przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu
 • znajomość przepisów Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • znajomość ustawy: o Systemie Powiadamiania Ratunkowego
 • umiejętność obsługi komputera w tym pakietu MS Office
 • działania pod presja czasu, opanowanie, odporność na stres, kultura osobista w komunikacji interpersonalnej

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 •  
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających 5-letnie doświadczenie w realizacji zadań
  na stanowisku dyspozytora medycznego lub w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii
  i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala posiadającego oddział anestezjologii
  i intensywnej terapii, oddział chorób wewnętrznych, oddział chirurgii ogólnej oraz oddział ortopedii lub ortopedii i traumatologii
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu pełnej zdolności
  do czynności prawnych,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody
  na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:

 

do dnia 20 września 2021 roku
na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój 4
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

z dopiskiem:
dyspozytor medyczny – WBZK

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat  przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych  nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest WojewodaKujawsko-Pomorski z siedzibą
  przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w KPUW;
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych;
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego;
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem;
 • usunięcia danych;
 • przeniesienia danych;
 • ograniczenie przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.