Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 31 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.5.2021.MT

         OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

 

Na podstawie art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.), dalej: specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), dalej: kpa

 

zawiadamiam

 

o wydaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WIR.V.7821.5.2021MT. w dniu 27 sierpnia 2021 r. uchylającej w całości zaskarżoną decyzję Starosty Grudziądzkiego
Nr 1.2021.ZRID z dnia 30 marca 2021 r., znak: ŚB.6740.26.2021, zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie - Ruda” i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Strony postępowania zakończonego wydaniem wyżej wymienionej decyzji mogą się zapoznać z jej treścią w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy
ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B, pokój 113b, XI piętro, tel. 52 349-76-61, mtytulski@bydgoszcz.uw.gov.pl), w dniach pracy tut. Urzędu, w godz. 10.00 – 14.00 wyłącznie po uzgodnieniu terminu za pomocą poczty tradycyjnej, telefonicznie lub mailowo. Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania K-PUW w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

Zgodnie z art. 11f ust. 7 specustawy drogowej, w związku z art. 49 ustawy kpa niniejsze obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Decyzja jest ostateczna. Strony mają prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu.

Znak sprawy: WIR.V.7821.5.2021.MT

 

 

                                                                       Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

  

                                                                                  Zygmunt Borkowski

                                                                       Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa