Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WIR.II.746.1.33.2021.ML z dnia 27 sierpnia 2021 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

             

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)
i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.),

 

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocnika spółki ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN-15 kV – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana linii napowietrznej na linię kablową w linii SN-15 kV GPZ Przysiek-Wylęgarnia – odgałęzienie kier. ST „Kąkol 5” do stanowiska z odłącznikiem
nr 1945 oraz odgałęzienie kier. rozłącznik podziałowy nr 878, na działkach nr ewid. 95/7
i 95/8, obręb 0002 Cierpice, gmina Wielka Nieszawka.

Zgodnie z decyzją Nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury, poz. 38 – Lp. 3035 i 3036 załącznika nr 2 województwo kujawsko-pomorskie do ww. decyzji), w związku z art. 2 pkt 11 u.p.z.p., ww. nieruchomości stanowią teren zamknięty.

Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:

- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;

- telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400 lub 42 34 97 497;

- drogą elektroniczną na adres: pok@bydgoszcz.uw.gov.pl lub

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19, obowiązują nowe zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Znak sprawy:

WIR.II.746.1.33.2021.ML

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa