Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 26 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.3.2021.EP

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

            Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a w związku z art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz art. 38
pkt 4 lit. za ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1866
ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek pełnomocnika Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą
w Tarnowie, reprezentowanej przez  Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu
dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia
do Zakładu Produkcyjnego CIECH Soda Polska S.A. w Inowrocławiu”,
w zakresie skutków
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy w zakresie terminalu, tj. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w powiecie inowrocławskim, gminie Inowrocław, obrębie ewidencyjnym Tupadły_1, oznaczonych według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej jako działki nr ewid.:

195/1 (KW BY1I/00014429/8), 182/2 (KW BY1I/0006250/3), 177 (KW BY1I/00002718/4),

111 (KW BY1I/00002718/4), 109 (KW BY1I/00002718/4).

Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a., organy administracji publicznej obowiązane
są zapewnić stronom czynny czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:

- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;

-   drogą elektroniczną na adres: ;

Informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy można uzyskać wyłącznie telefonicznie pod nr tel. (052) 349-7400.

Jednocześnie informuje się, że możliwość wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie jest uprawnieniem stron postępowania i nie jest obowiązkowe.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19, obowiązują nowe zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Z dniem doręczenia niniejszego zawiadomienia:

  1. nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, nie mogą być przedmiotem obrotu
    w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami do dnia, w którym decyzja
    ta stała się ostateczna (art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy w zakresie terminalu). Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższych przepisów jest nieważna (art. 8 ust. 4 ustawy
    w zakresie terminalu);
  2. w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, do dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 i 3:

-  nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę; toczące się postępowania ulegają zawieszeniu z mocy prawa;

-  zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przywołanych powyżej przepisów nie stosuje się do postępowań dotyczących terenów zamkniętych ustanowionych przez Ministra Obrony Narodowej lub innych postępowań prowadzonych na wniosek jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych lub na rzecz tych jednostek (art. 8 ust. 2a pkt 1 ustawy w zakresie terminalu) oraz postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, decyzji o pozwoleniu na budowę decyzji oraz pozwoleń, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 4, wszczętych na wniosek inwestora ( art. 8 ust. 2a pkt 2 ustawy
w zakresie terminalu).

W przypadku gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia nastąpi:

1) zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego (art. 8 ust. 3 pkt 1 ustawy w zakresie terminalu);

2) przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, nabywca jest obowiązany
do zgłoszenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego (art. 8 ust. 3 pkt 1  ustawy w zakresie terminalu).

Niedokonanie zgłoszenia, o którym mowa powyżej i prowadzenie postępowania
bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy
do wznowienia postępowania (art. 8 ust. 3a  ww. ustawy).

            Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy w zakresie terminalu w związku z art. 49 K.p.a., zawiadomienie pozostałych stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie niniejszego zawiadomienia na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i Urzędu Gminy Inowrocław, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

 

Znak sprawy:

WIR.II.747.2.3.2021.EP

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa