Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 23 sierpnia 2021 r Znak sprawy: WIR.V.7820.16.2020.KS

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.) zwanej dalej specustawa drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) zwanej dalej k.p.a.

zawiadamiam,

że dnia 19 sierpnia 2021 r. została wydana decyzja nr 4/2021, znak: WIR.V.7820.16.2020.KS
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 553
(ul. Szosa Chełmińska) na odcinku od skrzyżowania ul. Długiej do skrzyżowania alei Solidarności,
ul. Odrodzenia, Czerwona Droga polegająca na budowie linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar” usytuowanej na działkach ewidencyjnych o numerach:

 

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu

na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

 • przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,
 • w nawiasach podano numery działek po podziale,
 • w nawiasach pogrubioną czcionką zaznaczono numery działek niezbędnych
  dla realizacji inwestycji.

Województwo kujawsko-pomorskie, powiat m. Toruń, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń

 1. Numery działek objętych inwestycją:

Obręb 0002: 44/1, 44/2, 46/1, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 208;

Obręb 0003: 41, 51, 53, 55, 57, 58;

Obręb 0009: 130, 282, 129/1 (129/5, 129/6), 129/2 (129/3, 129/4), 135/2, 127/1 (127/14, 127/15), 127/10 (127/12, 127/13), 135/1, 127/11, 122/6, 122/5 (122/9, 122/10), 122/3 (122/7, 122/8), 121/3, 121/1 (121/4, 121/5), 119 (119/1, 119/2), 118 (118/1, 118/2), 117 (117/1, 117/2), 106/2 (106/3, 106/4), 138, 112, 111/2, 103 (103/1, 103/2), 131/4 (131/5, 131/6);

Obręb 0010: 744 (744/1, 744/2), 743, 742, 741, 739/2, 738/2 (738/3, 738/4), 716 (716/1, 716/2), 715 (715/1, 715/2), 714/2 (714/3, 714/4), 703/5 (703/11, 703/12), 703/10 (703/13, 703/14), 702/5 (702/9, 702/10), 279 (279/1, 279/2), 278, 277, 276, 273/2 (273/3, 273/4), 782, 194/1 (194/8, 194/9);

Obręb 0036: 125, 124, 121;

Obręb 0037: 491, 487, 484/2.

 1. Numery działek, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości
  dla realizacji inwestycji:

Obręb 0002: 164/4, 166/2, 141/1;

Obręb 0003: 50, 52, 1, 8, 40/2;

Obręb 0009: 132, 133, 173, 172, 170, 134/1, 122/3 (122/7, 122/8), 121/2, 106/2 (106/3, 106/4), 103 (103/1, 103/2), 283/1, 92/1, 52/5, 80/1, 81/1, 51/4, 44/1, 42/5;

Obręb 0010: 788, 738/2 (738/3, 738/4), 744 (744/1, 744/2), 698/1, 770, 738/1, 698/2, 740, 755, 716 (716/1, 716/2), 715 (715/1, 715/2), 714/2 (714/3, 714/4), 703/5 (703/11, 703/12), 275, 268, 266/2, 266/3, 266/4, 258, 234, 233, 232/2, 200/4;

Obręb 0014: 4, 5/2, 5/1, 7/3, 19, 14/8, 14/9, 11/5;

Obręb 0036: 115/1, 118/2, 142, 113, 110/1, 95, 94/2, 80/2, 76, 77, 79/5, 75, 74/1, 72, 73/1, 68/1, 51/1, 51/2, 50/1, 50/2, 48/1, 48/2, 49/2, 47, 46/2, 64, 126, 337/2;

Obręb 0037: 35, 34, 33/3, 490, 441/1, 441/2, 425/1, 497, 386/3.

 

 1. Działki przewidziane na realizację inwestycji, dla których uzyskano oświadczenie
  o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

Obręb 0002: 131/4, 133/2, 137/2, 141/2, 143/2, 145/2, 150/2, 153/2, 155/2, 164/6, 47, 132, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 142, 144, 151, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163;

Obręb 0003: 35/3, 36/5, 38/4, 35/2, 2, 9/1, 37, 39/1;

Obręb 0009: 42/4, 44/2, 51/5, 51/7, 52/12, 70/10, 76/2, 80/2, 81/2, 92/2, 100/2, 101/2, 102/2, 111/1, 283/2, 284, 285, 43/1, 45, 47, 49, 50, 51/2, 52/10, 73, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89, 90/1, 90/2, 91, 109, 110;

Obręb 0010: 9, 10, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 174/1, 185, 191/3, 192, 193, 201, 202, 228, 279 (279/1, 279/2), 273/2 (273/3, 273/4), 288/2;

Obręb 0036: 120, 117, 116, 114, 112, 111, 109/1, 108, 341, 107/1, 106/2, 105, 104, 103/1, 329.

 

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony postępowania zakończonego wydaniem w/w decyzji mogą zapoznać się z jej treścią
w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury
i Rolnictwa, ul. Jagiellońska 3, budynek B, piętro XI, pok. 113a (tel. 52-349-74-03, adres e-mail: kskowronska@bydgoszcz.uw.gov.pl), w dni pracy Urzędu, w godzinach 900-1400 wyłącznie
po uzgodnieniu terminu.

Od decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie
z art. 11f ust. 3 specustawy drogowej, w związku z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń i na stronach BIP: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i Urzędu Miasta Torunia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.

Znak sprawy: WIR.V.7820.16.2020.KS

 

 

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa