Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 25 sierpnia 2021 r. WIR.II.746.1.49.2020.ML

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

    z dnia 25 sierpnia 2021 r.

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

 

zawiadamia się,

 

że dnia 25 sierpnia 2021 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał na żądanie pełnomocnika inwestora – Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji z dnia 19 lutego 2021 r., znak: WIR.II.746.1.49.2020.ML zmieniającej decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 26/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., znak: WIR.II.746.1.72.2019.ML ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych polegającej na przebudowie budynku nr 6 dla Oddziału Żandarmerii Wojskowej
w Bydgoszczy wraz z budową kanalizacji kablowej, na nieruchomościach stanowiących działki nr ewid.: 2/3, 2/1 i 4, obręb 0032 Miasto Grudziądz, w Grudziądzu.

Informuję, że z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, przy ul. Konarskiego 1-3, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym - tel. 52 349-74-97 lub 52 349-74-00 lub drogą elektroniczną - adres: , zgodnie z nowymi zasadami obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, zamieszczonymi na stronie internetowej tut. Urzędu.

Od niniejszego postanowienia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie siedmiu dni od dnia dokonania ogłoszenia poprzez obwieszczenie niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

 

Znak sprawy:

WIR.II.746.1.49.2020.ML                

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa