Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie o naborze na stanowisko – operator numerów alarmowych Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
operator numerów alarmowych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 2

 

Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Centrum Powiadamiania Ratunkowego

ul. Grudziądzka 9-15

85-130 Bydgoszcz

 

Główne obowiązki:

- pełnienie dyżurów w systemie dwuzmianowym 12-godzinnym, od godz. 7:00 do 19:00
oraz 19:00 do 7:00 zgodnie z opracowanym grafikiem służb,

- obsługa w trybie pracy zmianowej stanowisk operatorskich przeznaczonych do przyjmowania zgłoszeń alarmowych z numeru 112 oraz innych numerów alarmowych zgodnie z przyjętymi procedurami,

- ścisła współpraca i współdziałanie z jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Dyspozytorni Medycznej oraz pozostałymi służbami ratowniczo-porządkowymi w zakresie prowadzonych działań prewencyjnych i ratowniczych,

- obsługa systemów wymiany informacji i danych oraz systemów łączności znajdujących się
na wyposażeniu centrum powiadamiania ratunkowego oraz obsługa aplikacji informatycznej – Systemu Teleinformatycznego Centrum Powiadamiania Ratunkowego (STCPR),

- współdziałanie z innymi stanowiskami operatorskimi i dyspozytorskimi służb ratowniczych
oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego organów administracji rządowej i samorządowej.

 

Warunki pracy:

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane w Bydgoszczy (ul. Grudziądzka 9-15, II piętro, pokoje biurowe, budynek C posiadający windę, pomieszczenie socjalne II piętro). Brak toalet dostosowanych
do potrzeb osób niepełnosprawnych .

Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy
 samodzielnym poruszaniem się po schodach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wykształcenie: średnie

pozostałe wymagania niezbędne:

- znajomość co najmniej jednego języka obcego (preferowany rosyjski, niemiecki lub serbski)
w stopniu komunikatywnym,

- posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym obsługę zgłoszeń alarmowych,

- posiadanie ważnego certyfikatu operatora numerów alarmowych lub ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia operatorów numerów alarmowych (szkolenie organizowane będzie przez pracodawcę),

- posiadanie pełnej zdolności do korzystania z pełni praw publicznych,

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- znajomość przepisów ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego,

- znajomość przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,

- znajomość przepisów ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,

- umiejętność obsługi komputera, programów komputerowych (w tym pakietu MS Office)
oraz biegłe pisanie na klawiaturze,

- dyspozycyjność, mobilność, dobra dykcja i umiejętność swobody wypowiedzi,

- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odporność na stres.

d o d a t k o w e

- doświadczenie zawodowe w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, działań ratowniczo-gaśniczych lub medycznych działań ratunkowych,

- doświadczenie na stanowisku operatora call center,

- samodzielność, kreatywność, zdolności analitycznego myślenia.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys/CV,

- własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie ważnego certyfikatu operatora numerów alarmowych,

- kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego lub pisemne oświadczenie kandydatki/kandydata o znajomości języka obcego w stopniu komunikatywnym,

- własnoręcznie podpisane oświadczenie  o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dla kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,

-  kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie  doświadczenia zawodowego.

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:
od dnia 24 sierpnia 2021 roku do dnia 3 września 2021 roku
na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój 4
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz
z dopiskiem:
„operator numerów alarmowych – WBZK 2 etaty”

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat  przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych  nie będzie możliwy udział w naborze.

1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą
przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

3. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW;

- nie będą udostępniane innym odbiorcom;

- będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych;

- w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego;

- nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do: 

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem;

- usunięcia danych;

- przeniesienia danych;

- ograniczenie przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.