Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki

 

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Główne obowiązki:

-  zarządzanie i kierowanie dostępnymi zasobami ludzkimi i rzeczowymi Zespołu Bezpieczeństwa  Informacji i Informatyki,

- zapewnienie ochrony informacji niejawnych (w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego) oraz ochrony systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne,

- opracowywanie i aktualizowanie wymagającej akceptacji wojewody lub dyrektora generalnego określonej przepisami oraz wewnętrznymi zarządzeniami dokumentacji dotyczącej m.in. ochrony informacji niejawnych, w tym planu ochrony informacji niejawnych oraz planu
w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji,

- kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych, w tym prowadzonych ewidencji, wytwarzanych materiałów i obiegu dokumentów,

- prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,

- zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,

- prowadzenie postępowań sprawdzających zwykłych oraz kontrolnych, wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa osobowego lub ich odmowy oraz prowadzenie aktualnego ,,Wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto’’,

- nadzorowanie analiz oświadczeń majątkowych składanych przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz kierownictwo jednostek administracji zespolonej.

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; obsługa komputera powyżej 4 godzin
na dobę, czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym  (budynek A, wejście
od ul. Jagiellońskiej 3, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem, meble biurowe
oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech wielokondygnacyjnych budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony
z budynkami B i C przy ul. Ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wyksztalcenie: wyższe,

pozostałe wymagania niezbędne:

- doświadczenie zawodowe: 3 lata w administracji publicznej,

- posiadanie ważnego zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia  z zakresu ochrony informacji niejawnych przeprowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego
lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego dla pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych
i ich zastępców oraz osób przewidzianych na te stanowiska,

- posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,tajne’’,

- posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu
do informacji niejawnych międzynarodowych o klauzuli co najmniej ,,NATO Confidential’’
oraz EU Confidential’’

- znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz rozporządzeń wykonawczych,

- znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO,

- znajomość przepisów ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,

- znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,

- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,

- umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office,

- umiejętność stosowania regulacji prawnych w praktyce,

- umiejętność zarzadzania zasobami ludzkimi,

- efektywna komunikacja,

- podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,

- dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów,

- asertywność.

d o d a t k o w e

- doświadczenie zawodowe: 3 lata w pionie ochrony informacji niejawnych,

- znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

- znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,

- znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,

- znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys/CV,

- własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

- kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj),

- kopia aktualnego zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego dla pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych
i ich zastępców oraz osób przewidzianych na te stanowiska,

- kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,tajne’’,

- kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych międzynarodowych o klauzuli co najmniej ,,NATO Confidential’’
oraz EU Confidential’’,

- własnoręcznie podpisane  oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Kopie i innych dokumentów i oświadczenia:

- kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dla kandydatek/kandydatów, którzy  zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/ kandydatów,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego w pionie ochrony informacji niejawnych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesłać listownie lub składać osobiście w terminie:

od dnia 9 sierpnia 2021 roku do dnia 19 sierpnia 2021 roku

Na adres:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Kancelaria ogólna, pokój 4

ul. Ks. S. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz

z dopiskiem:

„pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych ZBII - 1 etat”

 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat  przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych  nie będzie możliwy udział w naborze.

1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda  Kujawsko-Pomorski z siedzibą
przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

3. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW;

- nie będą udostępniane innym odbiorcom;

- będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych;

- w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego;

- nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do: 

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem;

- usunięcia danych;

- przeniesienia danych;

- ograniczenie przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru
w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.