Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie WIR.II.746.1.36.2020.EP z dnia 2 sierpnia 2021 r.

.

              

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

    z dnia 2 sierpnia 2021 r.

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 741 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej „K.p.a.”,

 

zawiadamia się,

 

że dnia 2 sierpnia 2021 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla PKP Energetyka S.A.
z siedzibą w Warszawie, decyzję znak: WIR.II.746.1.36.2020.EP, umarzającą postępowanie
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, polegającej
na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej 110 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz sieci telekomunikacyjnej z istniejącej stacji GPZ Czersk do planowanej stacji trakcyjnej PT Lipowa Tucholska, na działkach nr ewid.: 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/8, 72/9, 72/10, 72/11, 65, 99/1, 99/2, 99/5, 99/7, 99/8, 99/11, 99/13, 99/12, 99/14, 99/15, 99/16, 99/17, 258 i 552, obręb 0007 Lipowa, gmina Śliwice, w części dotyczącej działki nr ewid. 99/11, obręb 0007 Lipowa, gmina Śliwice.

Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, przy
ul. Konarskiego 1-3, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym - tel. 52 349-74-96, 
52 349-74-00 lub drogą elektroniczną - adres: epelelska@bydgoszcz.uw.gov.pl, zgodnie
z nowymi zasadami obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, zamieszczonymi
na stronie internetowej tut. Urzędu.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko
-Pomorskiego, w terminie czternastu dni od dnia dokonania ogłoszenia poprzez obwieszczenie niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę
i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające
to żądanie.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Urzędu Gminy Śliwice.

 

Znak sprawy:

WIR.II.746.1.36.2020.EP

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski

Dyrektor
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa