Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2247 ze zm.)

zawiadamiam,

że w ramach postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek z dnia 24 listopada 2020 r., skorygowany wnioskiem z dnia 22 grudnia 2020 r. i 28 kwietnia 2021 r., złożony przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Urbańskiego, w sprawie wydania decyzji o zmianie ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 11/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (znak: WIR.V.7820.67.2016.AW) o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5
na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego
i wielkopolskiego z podziałem na 3 części: Część 2 Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5
na odcinku od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości
ok. 22,4 km”, którą w części uchylono i orzeczono decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 25 października 2017 r., znak: DLI.3.6621.49.2017.KS.6 w związku z istotnym odstępstwem
od zatwierdzonego projektu budowlanego (w ustalonych liniach rozgraniczających drogi oraz
w liniach terenu objętego obowiązkiem budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych) ponownie przystępuje się do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Organem administracji właściwym do:

 • wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia
  jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy;
 • wydania opinii dotyczącej powyższego uzgodnienia jest Kujawsko-Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
 • wydania decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Jednocześnie zawiadamiam, że:

 • niezbędna dokumentacja sprawy jest wyłożona do wglądu w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B, pokój 113a, XI piętro,
  tel. 52 349-74-03), w dniach pracy tutejszego Urzędu, w godz. 9.00-14.00, wyłącznie
  po uzgodnieniu terminu
  ;
 • uwagi i wnioski można składać w terminie 30 dni, tj. od 2 do 31 sierpnia 2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz;
 • uwagi i wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia;
 • uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1173 ze zm.);
 • złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Znak sprawy: WIR.V.7820.19.2020.KS

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa