Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia   27  lipca 2021 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.) zwanej dalej specustawa drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwanej dalej k.p.a.

zawiadamiam,

że dnia 26 lipca 2021 r. została wydana decyzja nr 3/2021, znak: WIR.V.7820.6.2021.MT,
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Poznańskiej w zakresie wyznaczenia lewoskrętu z ul. Poznańskiej w ul. Prufferów w Toruniu” usytuowanej
na działkach ewidencyjnych o numerach:

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu

na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

działki ewidencyjne ujęte w nawiasach oznaczają działki po podziale geodezyjnym, kolorem wytłuszczonym zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję.

       Miasto Toruń, jednostka ewidencyjna 046301_1, Toruń

  1. Numery działek zajmowanych w całości pod inwestycję:

Obręb 0070 Toruń: 227, 229, 230, 231, 232, 233, 275/3, 276/3, 234, 235, 236, 237.

  1. Numery działek pod inwestycję podlegające podziałom:

      Obręb 0070 Toruń: 616 (616/1), 647 (647/1), 648 (648/1).

  1. Działki przewidziane na realizację inwestycji, dla których uzyskano oświadczenie
    o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

     Obręb 0070 Toruń: 646, 223, 226.

     Obręb 0064 Toruń: 391.

4. Działki przewidziane pod przebudowę dróg niższej kategorii: Obręb 0070: 645.

Strony postępowania zakończonego wydaniem w/w decyzji mogą zapoznać się z jej treścią
w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury
i Rolnictwa, ul. Jagiellońska 3, budynek B, piętro XI, pok. 113a (tel. 52-349-76-61), w dni pracy Urzędu, w godzinach 800-1400 wyłącznie po uzgodnieniu terminu.

Od decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 specustawy, w związku z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń i na stronach BIP: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i Urzędu Miasta Torunia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo
do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.

Znak sprawy: WIR.V.7820.6.2021.MT

          Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa