Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przykładowy wzór wniosku w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Przykładowy DOCXWniosek inwestora w sprawie odstępstwa od przepisów techn-bud.docx (37,78KB) w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Do wniosku, w zależności od potrzeb, należy załączyć m. in.:

  • Projekt zagospodarowania działki lub terenu.
  • W przypadku, gdy odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie – projekty zagospodarowania tych nieruchomości z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy.
  • W przypadku obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską – pozytywna opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie wnioskowanego odstępstwa.
  • W przypadku odstępstwa od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego:
  • ekspertyza rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz
  • postanowienie wyrażające zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869) – w przypadku obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
  • W przypadku odstępstw dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych – pozytywna opinia w zakresie proponowanych rozwiązań państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
  • Pełnomocnictwo – jeżeli Inwestor działa przez pełnomocnika (należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa lub jego odpis potwierdzonego za zgodność z oryginałem w sposób określony w art. 33 § 3 ustawy Kpa; ciąg pełnomocnictw powinien być zachowany aż do osób upoważnionych do reprezentowania inwestora wg informacji zawartej w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagana).
  • Inne wymagane dokumenty – informacje dotyczące wymaganych załączników, w zależności od rodzaju inwestycji, można znaleźć na stronach właściwych ministerstw.