Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie z dnia 15 lipca 2021 r. WIR.II.746.1.32.2021.ML

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 15 lipca 2021 r.

            Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.)
i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

 

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

na wniosek pełnomocnika Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, polegającej
na przebudowie dróg ewakuacyjnych z hali sportowej w budynku nr 3 w kompleksie wojskowym przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy w celu dostosowania go do aktualnych przepisów przeciwpożarowych – wykonanie dwóch zewnętrznych biegów schodowych,
na działce nr ewid. 33/1, obręb 0113 Bydgoszcz Miasto, położonej w Bydgoszczy,
przy ul. Warszawskiej 10.

Przedmiotowa nieruchomość została ujęta w decyzji Nr 27/MON Ministra Obrony Narodowej zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej z dnia 15 marca 2021 r. (Dz. Urz. MON z 2021 r., poz. 34 – Lp. 173 załącznika
do ww. decyzji) i stanowi w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) teren zamknięty.

Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. w związku z art. 73 § 1 K.p.a. strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:

- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;

- telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400 lub 42 34 97 497;

- drogą elektroniczną na adres: pok@bydgoszcz.uw.gov.pl lub

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19, obowiązują nowe zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Znak sprawy:

WIR.II.746.1.32.2021.ML

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Maria Czerwińska-Klich

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa