Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.60.2020.JB

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

    z dnia 30 czerwca 2021 r.

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 741 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej „K.p.a.”,

 

zawiadamia się,

 

że dnia 30 czerwca 2021 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla PKP Energetyka  S.A.  z  siedzibą  w Warszawie,  decyzję  Nr  26/2021  znak: WIR.II.746.1.60.2020.JB, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, polegającej na budowie sieci  kabli o  napięciu  3kV  zasilaczy  trakcyjnych  oraz sieci kabli o  napięciu   do   1kV    sterowania    odłącznikami   sieci   trakcyjnych   i   kabli   powrotnych  na  nieruchomościach  stanowiących   teren   kolejowy   zamknięty,   położonych w obrębie Lipowa, gmina Śliwice, powiat tucholski, województwo   kujawsko -  pomorskie,  oznaczonych  numerami   ewidencyjnymi  działek:  99/8, 258, 552   w   ramach   zadania:   ,,Budowa   sieci   elektroenergetycznej  kablowej   110kV    wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz sieci telekomunikacyjnej z istniejącej stacji GPZ Czersk do planowanej podstacji trakcyjnej PT Lipowa Tucholska.”

 

Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym - tel. 52 349-74-94 lub 52 349-74-00 lub drogą elektroniczną - adres: , zgodnie z nowymi zasadami obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, zamieszczonymi na stronie internetowej
tut. Urzędu.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie czternastu dni od dnia dokonania ogłoszenia poprzez obwieszczenie niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę
i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające
to żądanie.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

 

Znak sprawy:

WIR.II.746.1.60.2020.JB                 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa