Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.26.2021.ML

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2021 r.

            Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.)
i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocnika Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych,
polegającej na zmianie sposobu funkcjonowania z budynku magazynowego na biurowo-sztabowy oraz przebudowie istniejącego budynku nr 2, budowie infrastruktury technicznej
w postaci instalacji zewnętrznych i przyłączy, agregatów prądotwórczych oraz podziemnego zbiornika przeciwpożarowego dla zadania nr 11796 „Przebudowa budynku nr 2 ze zmianą sposobu użytkowania z magazynowego na biurowo-sztabowy w kompleksie przy ul. Jagiełły
w Grudziądzu na potrzeby 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej”,
na działkach nr ewid. 1/38, obręb 0005 Grudziądz, nr 20/2, obręb 0006 Grudziądz oraz
nr ewid. 21/2, obręb 0006 Grudziądz, gmina Grudziądz.

Przedmiotowa nieruchomość została ujęta w decyzji Nr 27/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2021 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 15 marca 2021 r., poz. 34 ze zm. – Lp. 213 i 214, załącznika do ww. decyzji) i stanowi w rozumieniu przepisów
art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) teren zamknięty.

Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. w związku z art. 73 § 1 K.p.a. strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:

- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;

- telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400 lub 42 34 97 497;

- drogą elektroniczną na adres: pok@bydgoszcz.uw.gov.pl lub

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19, obowiązują nowe zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Znak sprawy:

WIR.II.746.1.26.2021.ML

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa