Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 24 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.18.2020.EP

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia  24  czerwca 2021 r.

 

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 10 ust. 1, 1a 2 i 3w związku z art. 10
ust. 5 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w sektorze naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2309 ze zm.),

zawiadamia się,

że zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 1/2021 
z dnia 27 kwietnia 2021 r., znak: WIR.II.747.18.2020.EP uzupełnionej postanowieniem z dnia 14 maja 2021 r, znak: WIR.II.747.18.2020.EP, ustalającej na rzecz  PERN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku lokalizację strategicznej inwestycji w sektorze naftowym pn.: „Budowa pośredniej stacji pomp SC-1A pomiędzy SC-1 Góry i IKS Solino”, będącej częścią strategicznej inwestycji w sektorze naftowym ujętej w poz. 2 załącznika do ustawy
pn.: „Budowa rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych w celu zmiany przebiegu trasy istniejących rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych albo ich odbudowa, rozbudowa, przebudowa, remont, rozbiórka lub zmiana sposobu użytkowania wraz
z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi”.

Odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane w celu rozpatrzenia do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Strony postępowania zakończonego wydaniem zaskarżonej decyzji mogą zapoznać się
z treścią odwołania w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym - tel. 52 349 7400; 52 349 7496 lub drogą elektroniczną - adres: , zgodnie
z zasadami obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa zamieszczonymi na stronie internetowej tut. Urzędu.

Obwieszczenie podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Miejskiego w Lubrańcu, Urzędu Gminy i Miasta
w Izbicy Kujawskiej i Urzędu Gminy Boniewo, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej wymienionych Urzędów, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia.

Zawiadomienie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

 

Znak sprawy:

WIR.II.747.18.2020.EP

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Maria Czerwińska-Klich

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego
           w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa