Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 23 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.31.2021.ML

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 23 czerwca 2021 r.

            Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 741 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

 

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

na wniosek pełnomocnika Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, polegającej
na przebudowie i remoncie budynku kościoła i plebanii ze zmianą sposobu użytkowania poddasza plebanii z nieużytkowego na mieszkalne; dostosowanie budynku plebanii i kościoła
do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych z budową, rozbudową i przebudową instalacji, na działkach nr ewid. 37/2, 35/4, 80, 43 i 35/5, obręb 0148 Bydgoszcz, gmina Bydgoszcz Miasto, położonych przy ul. Bernardyńskiej 2 w Bydgoszczy.

Przedmiotowa nieruchomość została ujęta w decyzji Nr 103/MON Ministra Obrony Narodowej zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej z dnia 3 lipca 2019 r. (Dz. Urz. MON z 2019 r., poz. 129 – Lp. 171 załącznika
do ww. decyzji) i stanowi w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) teren zamknięty.

Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. w związku z art. 73 § 1 K.p.a. strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:

- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;

- telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400 lub 42 34 97 497;

- drogą elektroniczną na adres: pok@bydgoszcz.uw.gov.pl lub

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19, obowiązują nowe zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Znak sprawy:

WIR.II.746.1.31.2021.ML

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Maria Czerwińska-Klich

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa