Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 10 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.2.2021.ML

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

    z dnia 10 czerwca 2021 r.

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 741) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej „K.p.a.”,

 

zawiadamia się,

 

że dnia 10 czerwca 2021 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał z urzędu postanowienie
o uzupełnieniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 10/2021 z dnia 27 maja 2021 r., znak: WIR.II.746.1.2.2021.ML o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 160 PE, na działkach nr ewid. 2121/3, 2121/4, 2121/5, 2121/6, 2537/2 i 2537/3, obręb 0001 Nakło nad Notecią, gmina Nakło nad Notecią.

Informuję, że z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, przy ul. Konarskiego 1-3, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym - tel. 52 349-74-97 lub 52 349-74-00 lub drogą elektroniczną - adres: , zgodnie z nowymi zasadami obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, zamieszczonymi na stronie internetowej tut. Urzędu.

Od niniejszego postanowienia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie siedmiu dni od dnia dokonania ogłoszenia poprzez obwieszczenie niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

 

Znak sprawy:

WIR.II.746.1.2.2021.ML                 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Maria Czerwińska-Klich

Kierownik

Oddziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa