Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 24 czerwca 2021 r. WIR.I.7840.13.1.2021.MB (D)

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 24 czerwca 2021 r.

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 t.j.) oraz art. 10 ust. 1 w związku z 18 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w sektorze naftowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 2309 ze zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 24 czerwca 2021 r. na rzecz inwestora: PERN S.A., reprezentowanego przez Panią Agnieszkę Chojnacką, decyzji nr 42/2021 o pozwoleniu na budowę

obejmującej zadanie pn.:

„Budowa pośredniej stacji pomp SC-1A pomiędzy SC-1 Góry i IKS Solino wraz
z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do jej prawidłowego funkcjonowania”
,

na działkach nr ewid: 89 (nr KW – WL1W/00002186/6), 105 (nr KW – WL1W/00081931/1), 106/2 (nr KW – WL1W/00071280/9), 114 (nr KW – WL1W/00081931/1), 115 (nr KW – WL1W/00024873/9), 117/1 (nr KW – WL1W/00010055/8), 117/2 (nr KW – WL1W/ 00010055/8), 120 (nr KW – WL1W/00070567/8), 122 (nr KW – WL1W/00081933/5),
126 (nr KW – WL1W/00023626/6) – obręb ewid. 0003 Osiecz Mały, gm. Boniewo.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji wg zasad określonych
na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa lub na stronie BIP Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w okresie 14 dni od jej zamieszczenia, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: mbagniewski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod
nr telefonu 52 349 74 95 w godzinach 11:00 – 14:00.

Obwieszczenie zostało zamieszczone w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w sektorze naftowym, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych urzędów tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o jej wydaniu. Skuteczne doręczenie decyzji następuje z dniem obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

WIR.I.7840.13.1.2021.MB (D)