Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.62.2020.JB

.

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

    z dnia  11  czerwca 2021 r.

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,

że dnia 11  czerwca  2021 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla Gminy Osielsko,    decyzję   Nr 13/2021,   znak: WIR.II.746.1.62.2020.JB, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych polegającej na  budowie  sieci  wodociągowej   wraz
z przepięciami istniejących przyłączy wodociągowych  w  ulicy  Warsztatowej na  odcinku  od ulicy Jagodowej do ulicy Ugorowej w  miejscowości   Maksymilianowo  oraz  na  odcinku  ulicy Ugorowej do ulicy Pitagorasa w miejscowości Niemcz, na nieruchomościach   stanowiących działki nr ewid.: 97/2; 197/3 i 197/6, obręb 0005 Maksymilianowo, gmina Osielsko.

Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, przy
ul. Konarskiego 1-3, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym - tel. 52 349-74-94,  
52 349-74-00 lub drogą elektroniczną - adres: jbochocki@bydgoszcz.uw.gov.pl, zgodnie
z nowymi zasadami obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, zamieszczonymi
na stronie internetowej tut. Urzędu.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie czternastu dni od dnia dokonania ogłoszenia poprzez obwieszczenie niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę
i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające
to żądanie.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Urzędu Gminy
w Osielsku.

 

 

Znak sprawy:

WIR.II.746.1.62.2020.JB

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Maria Czerwińska-Klich

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego
           w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa