Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki

 

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor wojewódzki

w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Główne obowiązki:

- nadzorowanie realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem dozoru i ochrony fizycznej poprzez monitorowanie sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach sygnalizacji włamania i napadu oraz pożaru, obsługa systemów monitoringu i ich udostępnianie wyłącznie na żądanie uprawnionych podmiotów
oraz zabezpieczenie mienia Urzędu przed kradzieżą, uszkodzeniem bądź zniszczeniem ze strony osób przypadkowych, osób dopuszczających się wykroczeń lub przestępstw, grup przestępczych, organizacji terrorystycznych albo osób dążących do dokonania dywersji lub sabotażu. Kontrola obiektów Urzędu, które mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kontrola osób i pojazdów wjeżdżających na teren Urzędu, identyfikacja i kontrola pojazdów uprawnionych do parkowania, w tym w szczególności sprawdzanie na zewnątrz  i od  wewnątrz budynków
w zakresie wykrywania podejrzanych osób oraz poszukiwania podejrzanych przedmiotów,

- nadzorowanie i koordynowanie pracy służby portierskiej w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, a także realizacji umów związanych z ochroną osób i mienia wykonywaną przez podmioty zewnętrzne,

- opracowanie oraz aktualizacja planów i procedur dotyczących zabezpieczenia budynków Urzędu oraz zasad współdziałania z kierownikami instytucji wykonujących działalność statutową
w budynkach Urzędu,

- monitorowanie funkcjonowania i utrzymanie w stałej sprawności systemów alarmowych
i monitoringu oraz opracowanie i aktualizacja dokumentacji prowadzonego monitoringu przez pracowników portierni,

- współpraca z  komórkami organizacyjnymi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy w zakresie  realizacji zadań obronnych i zapewnienia bezpieczeństwa pracowników
i obiektów Urzędu, określonych przez Wojewodę i Dyrektora Generalnego.  

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; obsługa komputera powyżej 4 godzin
na dobę, czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym  (budynek A, wejście
od ul. Jagiellońskiej 3, podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy
z oprogramowaniem, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech wielokondygnacyjnych budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. Ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy
z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wyksztalcenie:

- wyższe,

pozostałe wymagania niezbędne:

- doświadczenie zawodowe: 2 lata w administracji publicznej,

- znajomość ustawy: o ochronie osób i mienia,

- znajomość ustawy: o ochronie informacji niejawnych,

- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,

- umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office,

- umiejętność stosowania regulacji prawnych w praktyce,

- odporność na stres, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, dobra organizacja pracy
i nastawienie na osiąganie rezultatów, myślenie kreatywne, współdziałanie w grupie, myślenie analityczne, asertywność.

d o d a t k o w e

- doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze związanym z ochroną osób i mienia,

pozostałe wymagania dodatkowe:

- posiadanie uprawnień kwalifikowanego pracownika ochrony,

- prawo jazdy kat. B,

- znajomość ustawy: o służbie cywilnej.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys/CV,

- własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

- kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj),

- własnoręcznie podpisane  oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Kopie i innych dokumentów i oświadczenia:

- kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dla kandydatek/kandydatów, którzy  zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/ kandydatów,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z ochroną osób i mienia,

- kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień kwalifikowanego pracownika ochrony.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesłać listownie lub składać osobiście w terminie:

Od dnia 10 czerwca 2021 roku do dnia 21 czerwca 2021 roku

Na adres:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Kancelaria ogólna, pokój 4

ul. Ks. S. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz

Z dopiskiem:

„inspektor wojewódzki - ZBII VI.1 - 1 etat”

 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat  przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych  nie będzie możliwy udział w naborze.

1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda  Kujawsko-Pomorski z siedzibą
przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

3. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW;

- nie będą udostępniane innym odbiorcom;

- będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych;

- w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego;

- nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do: 

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem;

- usunięcia danych;

- przeniesienia danych;

- ograniczenie przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru
w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.