Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

 

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor wojewódzki
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Główne obowiązki:

- kontrolowanie organów służb geodezyjnych i kartograficznych w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa w obszarze geodezji i kartografii,

- przygotowywanie rozstrzygnięć w zakresie rozpatrywanych skarg i wniosków wpływających
do  Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego dotyczących działalności w dziedzinie geodezji i kartografii, wykonywanej przez organy służby geodezyjnej
i kartograficznej oraz jednostki wykonawstwa geodezyjnego, w tym dokonywanie specjalistycznej oceny dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, geodezyjnych materiałów źródłowych
i archiwalnych,

- kontrolowanie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
a w szczególności zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami prawa,

- kontrolowanie działalności przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych oraz uczestniczenie w opracowywaniu projektów wystąpień pokontrolnych,

- kontrolowanie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prezydentów miast na prawach powiatów i starostów w zakresie tworzenia metadanych opisujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej przez ww. organy, jak również interoperacyjności prowadzonych zbiorów danych i umocowanych z nimi usług wynikających
z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej,

- nadzorowanie i kontrolowanie podmiotów posiadających uprawnienia zawodowe
do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii,

- przygotowywanie projektów stanowisk, opinii Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przypadku wątpliwości co do stosowania przepisów prawa przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej oraz jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane na 2 piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście
od ul. Jagiellońskiej 3, budynek nie posiada windy, toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C
przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.
W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe geodezyjne lub wyższe administracyjne i średnie geodezyjne lub wyższe prawnicze i średnie geodezyjne

pozostałe wymagania niezbędne:

- 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego lub organach służby geodezyjnej i kartograficznej,

- uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji
i kartografii w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne
i inwentaryzacyjne lub rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,

- znajomość ustawy: Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi,

- znajomość ustawy: Kodeks postępowania administracyjnego,

- znajomość ustawy: O gospodarce nieruchomościami,

- znajomość ustawy: O kontroli w administracji rządowej,

- umiejętność stosowania prawa w praktyce,

- umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office,

- myślenie analityczne, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów,
 podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.

 

d  o d a t k o w e

- 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,

- znajomość oprogramowań do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (TurboEWID, EWMAPA i C-Geo),

- odporność na stres, efektywna komunikacja.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- CV / życiorys,

- własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

- kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj),

- kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-
-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne lub rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,

- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dla kandydatek/kandydatów,
którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się
w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:
od dnia 10 czerwca 2021 roku do dnia 25 czerwca 2021 roku
na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój 4
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem:
„inspektor wojewódzki WIGK II.2 - 1 etat”

 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat  przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych  nie będzie możliwy udział w naborze.

1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda  Kujawsko-Pomorski z siedzibą
przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

3. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW;

- nie będą udostępniane innym odbiorcom;

- będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych;

- w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego;

- nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do: 

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem;

- usunięcia danych;

- przeniesienia danych;

- ograniczenie przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru
w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.