Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 7 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.1.2021.EP


                       

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 7 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 12 ust. 1 (zdanie pierwsze) w związku z art. 39 ust 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1866 ze zm.), zwanej dalej „ustawą
o inwestycjach w zakresie terminalu”,

zawiadamia się,

że dnia 31 maja 2021 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, reprezentowanej przez Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy decyzję Nr 2/20201, znak: WIR.II.747.2.1.2021.EP o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu dla przedsięwzięcia
pn. „Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=1000 Nm3/h wraz z zasilaniem elektroenergetycznym, instalacją elektroenergetyczną, oświetleniową, AKPiA, uziemienia, odgromową, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną”, w ramach zadania: „Budowa gazociągu Dworzysko-Chojnice wraz
z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego
i pomorskiego”. 

Inwestycja lokalizowana będzie w powiecie  tucholskim, gminie Gostycyn, obrębie 0009 Piła, na działkach nr ewid. 1211/4 i 713/2.

Niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu (art. 34 ust. 1 w związku
z art. 39 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu).

Stosownie do treści art. 12 ust. 1 (zdanie drugie) w związku z art. 39 ust. 1 ww. ustawy, właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu zawiadomienie
o wydaniu decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia.

Z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się  w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, po uprzednim zgłoszeniu do organu stosownego żądania:

  • drogą pocztową na adres: Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,ul. Jagiellońska 3, 85 – 950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
  • drogą elektroniczną na adres: ;
  • telefonicznie - nrtelefonu 52 34 97 400;
  • e-PUAP.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19, obowiązują nowe zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Stosownie do treści art. 12 ust. 1 w związku z art. 39 ust. 1 ww. ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu, Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostałe strony o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia, w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, Urzędzie Gminy w Gostycynie, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu gminy oraz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.
Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu zawiadomienie
o wydaniu decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

stronie albo w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o ich wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane (art. 34 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 ww. ustawy). Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie
(art. 34 ust. 3 w związku z art. 39 ust. 1 cyt. ustawy).

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim (art. 12 ust. 2a
w związku z art. 39 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu).

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Maria Czerwińska-Klich

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego
           w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

Znak sprawy:

WIR.II.747.2.1.2021.EP