Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla wnioskodawców Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

w Bydgoszczy

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1; sprostowanie: Dz.U. L 127 z 23.5.2018, s. 2), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, uprzejmie informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  1. Wojewódzka Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 3, 85-950 Bydgoszcz (w zakresie merytorycznego rozstrzygnięcia wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego);
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować:
 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
 2. listownie na adres:  ul. Jagiellońskiej 3, 85-950 Bydgoszcz, umieszczając dopisek „Do Inspektora Ochrony Danych”;
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. ustalenia, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa stanowiło zdarzenie medyczne,
  2. realizacji Pani/Pana praw wynikających z art. 15 – 22 Rozporządzenia; na podstawie:
   • art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. f Rozporządzenia,
   • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r. poz. 1781),
   • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),
   • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164);
   • ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 849 t.j.).
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko instytucje uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 5. Ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii,
  2. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
  3. żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
  4. usunięcia swoich danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie tych danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego władzy publicznej;
  5. podanie danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Jeśli administrator tych danych nie będzie posiadał, Pani/Pana sprawa nie będzie mogła zostać rozpatrzona.
 • Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub naszym Inspektorem Ochrony Danych.
 1. Nie przetwarzamy Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany, w tym formie profilowania.
 2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Wojewódzka Komisja muszą mieć pewność, że nie udostępnią Pani/Pana danych osobom nieuprawnionym, dlatego w przypadku powzięcia wątpliwości, co do tożsamości osoby, wnioskującej o dostęp do danych albo żądającej ich sprostowania, ograniczenia lub usunięcia, stosowane są w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy procedury autoryzacji, co może wiązać się ze skierowaniem do Pani/Pana prośby o dodatkowe informacje weryfikujące;
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędnym wymogiem do podjęcia czynności związanych z rozpatrzeniem sprawy przez Wojewódzką Komisję do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.

 

Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji ds.
Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy