Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Od 1 stycznia 2012 r. rozpoczęła działalność Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy z siedzibą w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, zwana dalej „Wojewódzką Komisją” powołana zarządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

PDFzarzadzenie-wojewody-22-2012.pdf (20,65KB)

W toku procedowania Wojewoda Kujawsko-Pomorski kilkukrotnie zmieniał skład Komisji:

link

 

Celem postępowania przed Wojewódzką Komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne.

 

Zdarzeniem medycznym jest zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

 1. diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby;
 2. leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego;
 3. zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

 

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego wnosi się do Wojewódzkiej Komisji właściwej ze względu na siedzibę szpitala:

DOCWniosek o ustalenie zdarzenie medycznego z klauzulą informacyjną (60,50KB)

 1. w przypadku wystąpienia zdarzenia medycznego po 1 stycznia 2012 r.,
 2. w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.

 

Z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego mogą wystąpić:

 1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy – w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.
 2. Spadkobiercy pacjenta – w przypadku śmierci pacjenta.

Uwaga! Notariusz może sporządzić „akt potwierdzenia dziedziczenia” – który jest równoznaczny z postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku. Notariusz może także otworzyć i ogłosić testament- z takimi samymi skutkami jak ma to miejsce w sądzie.

 

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych:

 1. zawiesza się w przypadku toczącego się w związku z tym samym zdarzeniem postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny lub postępowania karnego w sprawie o przestępstwo;
 2. nie wszczyna się, a wszczęte umarza w przypadku, gdy w związku z tym samym zdarzeniem prawomocnie osądzono sprawę o odszkodowanie lub zadośćuczynienie pieniężne albo toczy się postępowanie cywilne w tej sprawie.

W przypadku zakończenia postępowania, o którym mowa w pkt 1, postępowanie przed wojewódzką komisją podejmuje się z urzędu.

 

Wycofanie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego:

Podmiot składający wniosek może wycofać wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego do dnia wydania orzeczenia w wyniku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

Wgląd do akt sprawy

Wgląd w akta sprawy możliwy jest tylko po uprzednim umówieniu się telefonicznym: 52 349-7442 lub 52 349-7446, lub e-mailowym () z sekretariatem Wojewódzkiej Komisji. Zgłoszenia należy dokonać na co najmniej 3 pełne dni robocze przed planowanym wglądem w akta.

 

Koszty postępowania przed Wojewódzką Komisją:

Koszty postępowania, ustalone przez Wojewódzką Komisję w orzeczeniu, ponosi:

 1. Podmiot składający wniosek - w przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego.
 2. Podmiot leczniczy prowadzący szpital - w przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym.
 3. Ubezpieczyciel szpitala – w przypadku nieprzedstawienia propozycji odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Wojewódzka Komisja ustalając wysokość kosztów postępowania kieruje się przepisami rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2011 r. Ministra Zdrowia w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (Dz. U. z 2011 r. nr 294, poz. 1740).

 

Kwotę stanowiącą równowartość kosztów postępowania uiszcza się na rachunek:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

nr konta: 56 1010 1078 0000 4222 3100 0000

NBP O/O Bydgoszcz

TYTUŁ: „opłata za koszty postępowania sprawy prowadzonej przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych sygn. akt …..”

 

Wojewódzka komisja orzeka w składzie czteroosobowym. Strony niezadowolone z rozstrzygnięcia mogą zwrócić się w ciągu 14 dni od doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy – Wojewódzka Komisja rozpatruje wniosek w ciągu 30 dni.

 

Komisja w celu wydania orzeczenia może wzywać do złożenia wyjaśnień podmiot składający wniosek; kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital z działalnością którego wiąże się wniosek; osoby które wykonywały zawód medyczny lub które były w nim zatrudnione lub z nim związane albo zostały wskazane we wniosku, jako osoby , które mogą posiadać informacje istotne dla postępowania. W postępowaniu komisja rozpatruje dowody przedstawione przez podmiot składający wniosek, kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, ubezpieczyciela. Wojewódzka Komisja może żądać dokumentacji prowadzonej przez podmiot leczniczy prowadzący szpital, przeprowadzać postępowanie wyjaśniające w podmiocie leczniczym prowadzącym szpital; dokonywać wizytacji pomieszczeń i urządzeń szpitala. Może też zasięgnąć opinii lekarza albo konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. Wojewódzka komisja wydaje orzeczenie o zdarzeniu medycznym albo jego braku wraz z uzasadnieniem w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym ubezpieczyciel (w określonych sytuacjach podmiot leczniczy prowadzący szpital) przedstawia podmiotowi składającemu wniosek propozycję odszkodowania i zadośćuczynienia kierując się zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 750).