Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Z dnia 2 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.4.2021.EP


                       

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

    z dnia 2 czerwca 2021 r.

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 741 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej „K.p.a.”,

 

zawiadamia się,

 

że dnia 2 czerwca 2021 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla Inowrocławskich Kopalni Soli „Solino” S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, decyzję Nr 11/2021, znak: WIR.II.746.1.4.2021.EP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, polegającej na budowie rurociągów pomiędzy infrastrukturą IKS „Solino” S.A. oraz projektów modernizacji istniejących rurociągów, na nieruchomościach położonych
w gminie Inowrocław i oznaczonych jako działki:

- nr ewid. 83/4, 83/6,  obręb 0024 Łojewo;

- nr ewid. 101, obręb 0043Tupadły_1.

Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, przy ul. Konarskiego 1-3, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym - tel. 52 349-74-96, 
52 349-74-00 lub drogą elektroniczną - adres: epelelska@bydgoszcz.uw.gov.pl, zgodnie z nowymi zasadami obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, zamieszczonymi na stronie internetowej tut. Urzędu.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie czternastu dni od dnia dokonania ogłoszenia poprzez obwieszczenie niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę
i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające
to żądanie.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Urzędu Gminy Inowrocław.

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

 

Znak sprawy:

WIR.II.746.1.4.2021.EP