Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - na rzecz gminy

Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego

 

Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz gminy

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U.Nr 32, poz.191 ze zm.)

Przekazywanie mienia na rzecz gmin odbywa się w dwóch trybach:

 • z mocy prawa (art. 5 ust. 1 ww. ustawy),
 • na wniosek (art. 5 ust. 4 ww. ustawy).

Kto załatwia sprawę:

Oddział Gospodarowania Nieruchomościami Rolnymi i Komunalizacji
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
ul. Jagiellońska 3, IX p., pok. 91c, 91d, 92 lub pok. 82,
tel. 52 349-77-50, fax 52 349-77-52,

Oddział Zamiejscowy w Toruniu,
ul. Moniuszki 15-21, pok. 131 lub pok. 132,
tel. 56 611-51-14 lub 56 611-51-17, fax 56 622-65-65,

Wieloosobowe Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami
w Delegaturze Urzędu we Włocławku
ul. Brzeska 8, I p., pok. 16,17, 25,
tel. 54 231-43-68 , fax 54 231-36-68.

Jakie dokumenty trzeba złożyć:
Wniosek, który musi zawierać:

Postępowanie z mocy prawa:

 • wypis z rejestru gruntów wg stanu na dzień 27 maja 1990 r.,
 • aktualny wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • odpis zupełny z księgi wieczystej,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości z planie zagospodarowani przestrzennego wg stanu na dzień 27 maja 1990 r.,
 • dokumenty potwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność Skarbu Państwa wg stanu na dzień 27 maja 1990 r., jeżeli taki stan nie wynika
  z księgi wieczystej (orzeczenie sądu, decyzja administracyjna, umowa),
 • inne dokumenty pozwalające udowodnić "należenie" nieruchomości
  do terenowego organu administracji państwowej stopnia podstawowego tj.:
  • uchwały rad narodowych w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnej,
  • decyzje, umowy, akty notarialne przekazujące nieruchomość na rzecz terenowych organów administracji państwowej (t.o.a.p.).

 

Postępowanie na wniosek:

 • wypis z rejestru gruntów wg stanu na dzień 27 maja 1990 r.,
 • aktualny wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • odpis zupełny z księgi wieczystej,
 • aktualne zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego,
 • dokumenty potwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność Skarbu Państwa wg stanu na dzień 27 maja 1990 r., jeżeli stan taki nie wynika
  z księgi wieczystej (orzeczenie sądu, decyzja administracyjna, umowa)
 • stanowisko odpowiedniego starosty w kwestii przekazania nieruchomości
  na rzecz gminy,
 • uchwała odpowiedniej rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz gminy,
 • protokół, o którym stanowi art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę
  o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.),
 • dokumentacja fotograficzna,
 • informacje (dokumenty) pozwalające ustalić, w jaki sposób gmina na danym terenie realizuje zadanie własne w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.).

 

Opłaty:

Nie wnosi się opłaty

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Czy i do kogo można się odwołać:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej za pośrednictwem Wojewody, który wydał decyzję.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.