Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Nadzoru i Kontroli

 

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor wojewódzki
w Wydziale Nadzoru i Kontroli

w Bydgoszczy

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres Urzędu:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz

 

Główne obowiązki:

sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, związków gmin
i powiatów oraz innych jednostek,

- rozpatrywanie wniosków i skarg związanych z podejmowaniem aktów prawnych przez organy samorządu terytorialnego i przygotowywanie korespondencji w tych sprawach,

- przygotowywanie skarg i odpowiedzi na skargi przekazywane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,

- przygotowywanie projektów rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody,

- prowadzenie spraw związanych z wprowadzeniem zarządu komisarycznego i wyznaczeniem osoby pełniącej funkcję organu jednostki samorządu terytorialnego.

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Czynności wykonywane w pozycji siedzącej: praca z dokumentami,  obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym, (budynek nieposiadający windy, toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska
to zestaw komputerowy z oprogramowaniem, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Stanowisko pracy zlokalizowane na pierwszym piętrze w pokoju biurowym przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja  

pozostałe wymagania niezbędne:

- 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,

- znajomość ustawy: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,

- znajomość podstaw: zasad techniki prawodawczej,

- znajomość ustawy: o samorządzie gminnym,

- znajomość ustawy: o samorządzie powiatowym,

- znajomość ustawy: o samorządzie wojewódzkim,

- znajomość przepisów Kodeksu wyborczego,

- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,

- umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office,

- umiejętność redagowania pism urzędowych,

- podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,

- dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, efektywna komunikacja.

 

Wymagania dodatkowe:

- asertywność, odporność na stres.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys/cv i własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

- kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane, niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj),

- własnoręcznie podpisane oświadczenie  kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dla kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:
od dnia 24 maja 2021 roku do dnia 4 czerwca 2021 roku
na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój 4
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem:
„inspektor wojewódzki WNK IV.2 - 1 etat”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat  przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych  nie będzie możliwy udział w naborze.

1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda  Kujawsko-Pomorski z siedzibą
przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

3. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW;

- nie będą udostępniane innym odbiorcom;

- będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych;

- w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego;

- nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do: 

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem;

- usunięcia danych;

- przeniesienia danych;

- ograniczenie przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru
w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.