Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 17 maja 2021 r.Znak sprawy: WIR.V.7820.6.2021.MT

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia  17 maja 2021 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) zwanej dalej ustawą oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Prezydenta Miasta Torunia, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Pawła Szczuraszka w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Poznańskiej w zakresie wyznaczenia lewoskrętu z ul. Poznańskiej w ul. Prufferów w Toruniu”.

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu

na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

działki ewidencyjne ujęte w nawiasach oznaczają działki po podziale geodezyjnym, kolorem wytłuszczonym zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję.

       Miasto Toruń, jednostka ewidencyjna 046301_1, Toruń

  1. Numery działek zajmowanych w całości pod inwestycję:

Obręb 0070 Toruń: 227, 229, 230, 231, 232, 233, 275/3, 276/3, 234, 235, 236, 237.

  1. Numery działek pod inwestycję podlegające podziałom:

      Obręb 0070 Toruń: 616 (616/1), 647 (647/1), 648 (648/1).

  1. Działki przewidziane na realizację inwestycji, dla których uzyskano oświadczenie
    o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

     Obręb 0070 Toruń: 646, 223, 226.

     Obręb 0064 Toruń: 391.

4. Działki przewidziane pod przebudowę dróg niższej kategorii: Obręb 0070: 645.

Jednocześnie informuję, że:

- zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna,

 - z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113b na XI tel.(523497661)piętrze w dniach pracy Urzędu, w godz. 10.00 - 14.00 wyłącznie po uzgodnieniu terminu za pomocą poczty tradycyjnej lub mailowo, oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej,
na tablicach ogłoszeń w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi oraz w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów,

- zgodnie z art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia,

- niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.

Znak sprawy: WIR.V.7820.6.2021.MT

                                              

                                                                                  Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

                                                                                           Agnieszka Waszak

Kierownik Oddziału Budownictwa Specjalnego     
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa