Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 14 maja 2021 r Znak sprawy: WIR.II.747.18.2020.EP

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 14 maja 2021 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 (zdanie pierwsze) ustawy z dnia 22 lutego 2019 r.
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2309 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”,

zawiadamia się,

że dnia 14 maja 2021 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał postanowienie znak: WIR.II.747.18.2020.EP uzupełniające z urzędu decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Nr 1/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r.,  znak: WIR.II.747.18.2020.EP ustalającą, na rzecz PERN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku, lokalizację strategicznej inwestycji w sektorze naftowym  pn.: „Budowa pośredniej stacji pomp SC-1A pomiędzy Góry i IKS Solino”, będącej częścią strategicznej inwestycji w sektorze naftowym ujętej w poz. 2 załącznika do ustawy
pn.: „Budowa rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych w celu zmiany przebiegu trasy istniejących rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych albo ich odbudowa, rozbudowa, przebudowa, remont, rozbiórka lub zmiana sposobu użytkowania wraz
z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi”.

Inwestycja lokalizowana będzie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu włocławskiego, na nieruchomościach położonych w:

  • gminie Boniewo:

- obręb Bierzyn -  na działkach nr ewid.: 106, 128, 129, 130, 136, 137/1, 137/2, 138, 167,
  172,  173, 194, 198, 212, 22,  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 36/2, 37;

- obręb Lubomin Leśny – na działkach  nr ewid.: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 11/1, 11/2, 
  12, 13, 14/3, 15,  20, 21/2, 22, 23, 24, 73, 93, 96;

- obręb Lubomin Rządowy – na działkach nr ewid.: 140, 197, 198/2, 200/1, 201, 204, 229,  
  29, 50, 53, 55, 56, 59, 75/1, 75/2, 79/1, 79/2, 98;

- obręb Lubomin Wieś - na działkach nr ewid.: 10, 11, 13/4, 17/2, 19, 20, 21, 216, 27, 31/3,
  35/3, 39/2, 42/2, 46/2,  52, 9;

- obręb Osiecz Mały – na działkach nr ewid.: 10, 101, 102/5, 102/6, 105, 106/2, 114, 115, 
  117/1, 117/2, 118, 119, 120, 122, 126, 15, 33, 34, 35, 44, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68,
  69, 7, 70, 71, 89, 90, 93, 94/2, 95/1, 95/2, 98, 99;

  • gminie Izbica Kujawska:

- obręb Wietrzychowice – na działce nr ewid. 1;

  • gminie Lubraniec:

- obręb Borek – na działkach nr ewid.: 118/2, 121/3, 122/2, 126;

- obręb Kolonia Łódź – na działkach nr ewid: 109, 114, 123/1, 125/1;

- obręb Kolonia Piaski – na działkach nr ewid: 248, 272, 273, 278;

- obręb Lubrańczyk – na działkach nr ewid:16/2, 30, 31/6, 31/7, 31/8, 4, 5, 6/1, 6/3, 6/4;

- obręb Miasto Lubraniec – na działkach nr ewid: 694/21, 694/22;

- obręb Siemnówek – na działkach nr ewid.: 106/2, 106/3, 160/2, 160/3, 168, 184/1, 192, 
  193/2, 262/2, 43, 44/1,   47/1, 52/1, 78, 86/3, 87/6, 87/8, 91/4, 91/5, 91/6, 92/4, 93/6, 95/1;

- obręb Sułkowo – na działkach nr ewid.: 105/1, 105/2, 106, 107, 132, 134/1, 135, 193, 194/1,
  194/2, 199, 200,  201/1, 21, 24/1, 25,  26/1, 53, 66/1, 66/2, 79, 82, 94/1, 94/2, 96.

 

Przywołaną powyżej decyzję uzupełniono w następujący sposób:

- w nazwie inwestycji o zapis „SC-1” przed wyrazem „Góry”;

- w lokalizacji przewidzianego w ramach projektowanego zamierzenia o obiekt; „zbiornik  retencyjny o pojemności ok 560 m3 wraz z przepompownią wody deszczowej”;

- w wykazie nieruchomości objętych przedmiotową inwestycją (dotyczy działki nr ewid. 201, obręb Lubomin Rządowy, gmina Boniewo) o zapis: „/Polskie Koleje Państwowe S.A., Warszawa”.

Wojewoda doręcza przedmiotowe postanowienie wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostałe strony o jego wydaniu, w drodze obwieszczenia, w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, Urzędzie Miejskim w Lubrańcu, Urzędzie Gminy i Miasta
w Izbicy Kujawskiej, Urzędzie Gminy Boniewo, w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronach podmiotowych tych urzędów, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim,
ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych ww. postanowieniem zawiadomienie o jego wydaniu wysyła się na adres określony
w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia.

Z treścią przedmiotowego postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
po uprzednim zgłoszeniu do organu stosownego żądania:

  • drogą pocztową na adres: Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,ul. Jagiellońska 3, 85 – 950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
  • drogą elektroniczną na adres: ;
  • telefonicznie - nrtelefonu 52 34 97 400;
  • e-PUAP.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19, obowiązują nowe zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie. Jednocześnie na podstawie
art. 111 § 2 K.p.a. termin dla strony do wniesienia odwołania od decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r., Nr 1/2021, znak: WIR.II.747.18.2020.EP biegnie od dnia doręczenia lub ogłoszenia przedmiotowego postanowienia.

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Maria Czerwińska-Klich

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego
           w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

Znak sprawy:

WIR.II.747.18.2020.EP