Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 11 maja 2021 r. WIR.II.746.1.63.2020.JB


WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

          WIR.II.746.1.63.2020.JB

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia   11   maja 2021 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Starosty Świeckiego z dnia 29 kwietnia 2021 r., znak: BOŚ. 673.Św.807.2021;

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 10 maja 2021 r. znak: DOP-   

   WPGP.483.300.2021.2.KS;

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla zadania inwestycyjnego polegającego na rozbiórce starego i budowie nowego wiaduktu drogowego w ramach zadania pn.:    „ Przebudowa   wiaduktu  w  ciągu   drogi  wojewódzkiej  nr  240  Chojnice  –  Świecie w m. Terespol Pomorski’, na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewid. 1/8,  obręb 0024 Terespol Pomorski, położonej w miejscowości Terespol Pomorski, gmina Świecie.

 

 

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Urzędu Miasta i Gminy Świecie.

 

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Maria Czerwińska-Klich

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa