Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 11 maja 2021 r. WIR.II.746.1.57.2020.JB


WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

          WIR.II.746.1.57.2020.JB

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia   11   maja 2021 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 15 marca 2021 r., znak: DOP-WPGP.483.145.2021.2.AG;

- Burmistrza Tucholi z dnia 4 marca 2021 r., znak: WIIPP.7211.2.22.2021.WZ;

- Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z dnia 5 marca 2021 r., Nr WZN 261/2021, znak: WUOZ-DB-WZN.5151.7.21.2021.WP;

- Starostę Tucholskiego z dnia 26 lutego 2021 r. znak: BD.674.P.TUCH.2.2021.MŚ;

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy RDW w Tucholi z dnia 9 marca 2021 r. znak: ZDW.RDW 3.T12.509.33.2021

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R ORx208-175128-XXX-1/10841_L208_Tuchola_002 dla modernizacji linii kolejowej nr 208 na liniach kolejowych PKP S.A. Polskie Linie Kolejowe w ramach NPW ERTMS, na działce nr ewid. 1541/43, obręb 0001 Miasto Tuchola.

 

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Urzędu Miasta Tucholi.

 

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Maria Czerwińska-Klich

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa