Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 11 maja 2021 r. WIR.II.746.1.62.2020.JB


WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

          WIR.II.746.1.62.2020.JB

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia   11   maja 2021 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

-  Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 11/TZ/2021

   z dnia 28 kwietnia 2021 r., znak: ZKPPT.7637.106.2021;

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

   z dnia 21 kwietnia 2021 r. znak: DOP-WPGP.483.271.2021.2.PDo

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przepięciami istniejących przyłączy wodociągowych  w  ulicy  Warsztatowej  na  odcinku  od  ulicy Jagodowej do ulicy Ugorowej w  miejscowości  Maksymilianowo  oraz  na  odcinku   ulicy  Ugorowej   do  ulicy  Pitagorasa w   miejscowości   Niemcz,   gmina  Osielsko,  na   nieruchomościach     stanowiących    działki    nr   ewid.:   197/2;   197/3;   197/6   położonych 

w obrębie Maksymilianowo, gmina Osielsk

 

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Urzędu Gminy Osielsko.

 

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Maria Czerwińska-Klich

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa