Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 10 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.3.2021.ML

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 10 maja 2021 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 

- Wójta Gminy Ryńsk z dnia 23 kwietnia 2021 r., znak: WOŚ.7021.1.13.2021;

- Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie z dnia 6 kwietnia 2021 r., znak: ZDP.450.17.2021.RK;

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie
z dnia 12 kwietnia 2021 r., znak: ZDW.RDW.4.12b.509.54.2021;

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2021 r., znak: DOP-WPGP.483.247.2021.2.PDo;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 8/TZ/2021 z dnia 9 kwietnia
2021 r., znak: ZKPPT.7637.81.2021;

- Starostę Wąbrzeskiego z dnia 12 kwietnia 2021 r., znak: AB.670.14.2021.JR;

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Budowa linii kablowej średniego napięcia (SN) z rurociągiem teletechnicznym dla potrzeb przyłączenia farmy fotowoltaicznej „Ryńsk” do krajowego systemu elektroenergetycznego, na działce nr ewid. 256/3, obręb 0009 Myśliwiec, gmina Ryńsk”.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Urzędu Gminy Ryńsk.

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.3.2021.ML

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Maria Czerwińska-Klich

Kierownik

Oddziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa