Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 11 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.4.2021.EP

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia  11  maja 2021 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

-  Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu
    nr ZAR/220/2019 z dnia 27 kwietnia 2021 r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.15.14.21.TZ;

- Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia
   2021 r., znak: O.BY.Z-3.4351.311.AP.2021;

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 28 kwietnia 2021 r., znak: DOP-WPGP.  
   483.285.2021.2.KS;

- Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 10/TZ/2021 z dnia 28 kwietnia
 2021 r., znak: ZKPPT.7637.97.2021;

-  Starostę Inowrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2021 r., znak: AB.673.35.2021;

-  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa 
 Wodnego Wody Polskie w Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2021 r.,
 znak:   BD.RPP.437.617.2021 KB-N

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie rurociągów pomiędzy infrastrukturą IKS „Solino” S.A. oraz projektów modernizacji istniejących rurociągów, na nieruchomościach położonych
w gminie Inowrocław i oznaczonych jako działki:

- nr ewid. 83/4, 83/6,  obręb 0024 Łojewo;

- nr ewid. 101, obręb 0043 Tupadły_1.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Urzędu Gminy Inowrocław.

 

Znak sprawy:

WIR.II.746.1.4.2021.EP

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Maria Czerwińska-Klich

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego
           w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa