Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 30 kwietnia 2021 r. WIR.II.746.1.53.2020.JB


WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

          WIR.II.746.1.53.2020.JB

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 4/TZ/2021 z dnia 10 marca 2021 r., znak: ZKPPT.7637.56.2021;

- Starostę Grudziądzkiego z dnia 3 marca 2021 r., znak: GN.673.90.2021;

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 15 marca 2021 r., znak: DOP-WPGP.483. 153.2021.2.IN;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R ORx208-095019-XXX-01/10839_L208_Melno_006 dla modernizacji linii kolejowej nr 208, na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w ramach NPW ERTMS, na działce nr ewid. 87/4, obręb 0008 Mełno, położonej
w miejscowości Mełno, gmina Gruta.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Urzędu Gminy Gruta.

 

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Maria Czerwińska-Klich

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa