Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 30 kwietnia 2020 r. Znak sprawy: WIR.II.747.18.2020.EP

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 (zdanie pierwsze) ustawy z dnia 22 lutego 2019 r.
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2309 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”,

zawiadamia się,

że dnia 27 kwietnia 2021 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał dla: PERN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku, decyzję Nr 1/2021, znak: WIR.II.747.18.2020.EP o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym dla inwestycji pn.: Budowa pośredniej stacji pomp SC-1A pomiędzy SC-1 Góry i IKS Solino”, będącej częścią strategicznej inwestycji
w sektorze naftowym ujętej w poz. 2 załącznika do ustawy pn.: „Budowa rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych w celu zmiany przebiegu trasy istniejących rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych albo ich odbudowa, rozbudowa, przebudowa, remont, rozbiórka lub zmiana sposobu użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi”.

Inwestycja lokalizowana będzie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu włocławskiego, na nieruchomościach położonych w:

  • gminie Boniewo:

- obręb Bierzyn -  na działkach nr ewid.: 106, 128, 129, 130, 136, 137/1, 137/2, 138, 167,
  172,  173, 194, 198, 212, 22,  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 36/2, 37;

- obręb Lubomin Leśny – na działkach  nr ewid.: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 11/1, 11/2, 
  12, 13, 14/3, 15,  20, 21/2, 22, 23, 24, 73, 93, 96;

- obręb Lubomin Rządowy – na działkach nr ewid.: 140, 197, 198/2, 200/1, 201, 204, 229,  
  29, 50, 53, 55, 56, 59, 75/1, 75/2, 79/1, 79/2, 98;

- obręb Lubomin Wieś - na działkach nr ewid.: 10, 11, 13/4, 17/2, 19, 20, 21, 216, 27, 31/3,
  35/3, 39/2, 42/2, 46/2,  52, 9;

- obręb Osiecz Mały – na działkach nr ewid.: 10, 101, 102/5, 102/6, 105, 106/2, 114, 115, 
  117/1, 117/2, 118, 119, 120, 122, 126, 15, 33, 34, 35, 44, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68,
  69, 7, 70, 71, 89, 90, 93, 94/2, 95/1, 95/2, 98, 99;

  • gminie Izbica Kujawska:

- obręb Wietrzychowice – na działce nr ewid. 1;

  • gminie Lubraniec:

- obręb Borek – na działkach nr ewid.: 118/2, 121/3, 122/2, 126;

- obręb Kolonia Łódź – na działkach nr ewid: 109, 114, 123/1, 125/1;

- obręb Kolonia Piaski – na działkach nr ewid: 248, 272, 273, 278;

- obręb Lubrańczyk – na działkach nr ewid:16/2, 30, 31/6, 31/7, 31/8, 4, 5, 6/1, 6/3, 6/4;

- obręb Miasto Lubraniec – na działkach nr ewid: 694/21, 694/22;

- obręb Siemnówek – na działkach nr ewid.: 106/2, 106/3, 160/2, 160/3, 168, 184/1, 192, 
  193/2, 262/2, 43, 44/1,   47/1, 52/1, 78, 86/3, 87/6, 87/8, 91/4, 91/5, 91/6, 92/4, 93/6, 95/1;

- obręb Sułkowo – na działkach nr ewid.: 105/1, 105/2, 106, 107, 132, 134/1, 135, 193, 194/1,
  194/2, 199, 200,  201/1, 21, 24/1, 25,  26/1, 53, 66/1, 66/2, 79, 82, 94/1, 94/2, 96.

 

Niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu (art. 35 ust. 1 ustawy).

 

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 ustawy, Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostałe strony o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia, w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, Urzędzie Miejskim w Lubrańcu, Urzędzie Gminy
i Miasta w Izbicy Kujawskiej, Urzędzie Gminy Boniewo, w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronach podmiotowych urzędów tych urzędów,  a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości
ze skutkiem doręczenia.

Z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, po uprzednim zgłoszeniu do organu stosownego żądania:

  • drogą pocztową na adres: Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,ul. Jagiellońska 3, 85 – 950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
  • drogą elektroniczną na adres: ;
  • telefonicznie - nrtelefonu 52 34 97 400;
  • e-PUAP.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19, obowiązują nowe zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Pracy, Rozwoju i Technologii
za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji (art. 35 ust. 2 i art. 3 ust. 3 ustawy), które powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (at. 35 ust3 ustawy).

 

 

Znak sprawy:

WIR.II.747.18.2020.EP

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Maria Czerwińska-Klich

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego
           w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa