Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 30 kwietnia 2021 r. WIR.V.7820.5.2021.JB

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia  30  kwietnia 2021 r.

o zmianie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam
o zmianie wniosku w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania
pn.: „„Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko – pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem
na 2 części: Część 2 – Kontynuacja projektu i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Dworzysko” (bez węzła) do węzła „Aleksandrowo” (z węzłem) o długości około 22,4 km”. Budowa przejazdu drogi powiatowej nr 1272C nad drogą ekspresową S5 w miejscowości Niewieścin”
w zakresie linii rozgraniczającej teren inwestycji dokonanej przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Urbańskiego.

 

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o zmianę decyzji o zezwoleniu

na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej

 

  1. Numery działek zajmowanych w całości pod inwestycję:

Powiat: Świecki

Jednostka ewidencyjna 041408_2 Pruszcz

Obręb 0016 Niewieścin: 33/5; 34/13; 34/15.

 

  1. Działki przewidziane na realizację inwestycji, dla których uzyskano oświadczenie
    o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

Powiat: Świecki

Jednostka ewidencyjna 041408_2 Pruszcz

Obręb 0016 Niewieścin: 16/14; 26; 33/1; 33/2; 33/4; 34/11; 34/3; 34/8; 34/9; 34/14; 35.

 

 

Informuję, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113 na XI piętrze (tel. 52 349 74 14), w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00 wyłącznie po uzgodnieniu terminu oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia
w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane
do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie BIP Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń i stronie BIP Urzędu Gminy Pruszcz.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art.10 k.p.a.

 

WIR.V.7820.5.2021.JB

 

 

 

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa