Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 30 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.13.2020.KS

OBWIESZCZENIE

z dnia    30   kwietnia 2021 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) – zwanej dalej kpa, w związku z art. 11c, art. 11f ust. 7 i art. 11i ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1363 ze zm.) – zwanej dalej specustawą drogową, oraz art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),

 

zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 6/ZRID/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. (znak WI.IV.7820.51.2013)
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego
w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146” w związku z istotnym odstępstwem
od zatwierdzonego projektu budowlanego (w ustalonych liniach rozgraniczających drogi) dotyczące:

  • rowów drogowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 548 i wzdłuż dróg bocznych,
  • zarurowania rowów drogowych,
  • przepustów pod drogami, zjazdami i ciągami pieszo-rowerowymi,
  • obiektów inżynierskich,
  • urządzeń melioracji.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 11f ust. 7 specustawy drogowej
w związku z art. 49 § 2 kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, a także w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów.

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B, pokój 113a, XI piętro, tel. 52 349-74-03), w dniach pracy tut. Urzędu, w godz. 10.00 – 14.00 wyłącznie po uzgodnieniu terminu za pomocą poczty tradycyjnej, telefonicznie lub mailowo. Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania K-PUW w Bydgoszczy dostępne
są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

 

Znak sprawy: WIR.V.7820.13.2020.KS

 

 

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa